Ajankohtaista

Noin 50 toimijaa saman katon alle

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on Oulun ydin­kes­kus­tan kah­teen kort­te­liin ja vii­teen ker­rok­seen sijoit­tuva n. 20 000 m² koko­nai­suus, jossa palvelee n. 50 eri toi­mi­jaa ja n. 400 työn­te­ki­jää saman katon alla. Val­kean raken­ta­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­lusti, avaus on keväällä 2016. Val­kea tuo Ouluun uusia toi­mi­joita ja kesä­ka­dun myötä koh­taa­mis- ja tapah­tu­ma­pai­kan.

Val­kea on Kaup­puri- ja Gal­le­ria-kort­te­lei­hin sijoit­tuva ja kort­te­lit yhdis­tä­vän kate­tun kesä­ka­dun muo­dos­tama koko­nai­suus. Katu­ta­sossa koros­tu­vat nopea asiointi, kos­me­tiikka, korut, asus­teet ja pie­ne­lekt­ro­niikka sekä ter­veys. Muo­tia on toi­sessa ja kol­man­nessa ker­rok­sessa, jossa sijait­see myös ravin­to­la­maa­ilma. Kah­vi­lat lisää­vät viih­ty­vyyttä useassa ker­rok­sessa. Kaup­pa­kes­kuk­sen ank­kuri Sokos palvelee kai­kissa vii­dessä eri ker­rok­sessa. Nel­jän­nessä ker­rok­sessa sijait­see muita pal­ve­luja sekä kokous- ja toi­mis­to­ti­loja. Katettu kesä­katu on koh­taa­mis- ja viih­ty­mis­paikka sekä eri­lais­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mis­paikka.

Uusia muoti‑, ter­veys- ja ruo­ka­pal­ve­luja – mm. Indiska, Bik Bok, Jungle Juice Bar ja Kööki

Val­kean n. 50 eri toi­mi­jasta osa on jo alle­kir­joit­ta­nut vuo­kra­so­pi­muk­sen ja kaikki muut tilat ovat yhden tai useam­man toi­mi­jan neu­vot­te­lu­jen koh­teena. Val­kea tuo Poh­jois-Suo­meen Indis­kan, ruot­sa­lai­sen muo­din ja sisus­ta­mi­sen ket­jun. Toi­seen ker­rok­seen sijoit­tu­vat myös kan­sain­vä­li­set muo­ti­liik­keet Bik Bok, Car­lings ja Cubus. Katu­ta­soon ava­taan ter­veel­li­siä ja her­kul­li­sia smoot­hieita ja mehuja tar­joava Jungle Juice Bar sekä ter­vey­den ja hyvin­voin­nin eri­kois­liike Life. Kol­man­nen ker­rok­sen ravin­to­la­maa­ilma Kööki on seit­se­män ravin­to­lan koko­nai­suus, ank­ku­rina Rosso uusi­tulla kon­sep­tilla. Sokos on vii­dessä eri ker­rok­sessa toi­miva, uuden kon­sep­tin mukai­nen kau­neu­den ja muo­din tava­ra­talo, herk­ku­kauppa ja ravin­tola. Lisää vuo­kra­lai­sia jul­kis­te­taan syk­syyn men­nessä.

Sokos Herkku – poh­jois­suo­ma­lai­nen herk­ku­kauppa ja ravin­tola

Sokos Her­kusta on tavoit­teena tehdä Poh­jois-Suo­men tasok­kain ruo­ka­kauppa. Sokos Herkku tar­joaa asian­tun­te­vaa ja neu­vo­vaa ruo­ka­pal­ve­lua. Sokos Her­kun keit­tiö tar­joaa sekä mukaan ostet­ta­vaksi että omassa ravin­to­lassa nau­tit­ta­vaksi aamiaista, läm­pi­miä ruo­kia, salaat­teja, väli­pa­la­tuot­teita, kon­di­to­ria­tuot­teita, kah­via ja teetä sekä omia jää­te­löitä. Sokos Her­kun vali­koi­missa koros­tu­vat suo­ma­lai­set ja poh­jois­suo­ma­lai­set tuot­teet ja maut. Tar­jolla on run­saasti lähi­ruo­kaa myös tuote-esit­te­ly­jen ja tapah­tu­mien muo­dossa. Sokos Herkku on osuus­kau­pan omis­ta­jien oma herk­ku­kauppa, jonka kehit­tä­mi­seen he voi­vat osal­lis­tua kyse­ly­jen ja panee­lin kautta. Ensim­mäi­set omis­ta­ja­ky­se­lyt teh­dään jo tänä keväänä.

Sokos tava­ra­talo, sisäl­täen Sokos Herkku ruo­ka­kau­pan ja oman ravin­to­lan työl­lis­tää noin 150 muo­din, ruo­ka­kau­pan ja ravin­tola-alan ammat­ti­laista. Rek­ry­toin­nit käyn­nis­ty­vät kevään aikana.

Ajankohtaista