Ajankohtaista

Kesäkadun käytöstä sopimus

Oulun kau­punki ja Osuus­kauppa Arina ovat sopi­neet Kaup­pa­kes­kus Val­kean yhtey­teen tule­van, eril­li­set Gal­le­ria ja Kaup­puri –kort­te­lit yhdis­tä­vän, kate­tun kesä­ka­dun käyt­tö­pe­ri­aat­teista.

Uusia pal­ve­luja

Kesä­ka­dusta on osa­puol­ten yhtei­senä tavoit­teena tar­koi­tus kehit­tää uuden­lai­nen, viih­tyisä ja toi­min­nal­li­sesti elävä tila. Kesä­katu palvelee säällä kuin säällä niin oulu­lai­sia kuin Oulussa vii­py­viä vapaa-ajan ja työ­mat­kus­ta­jia. Kesä­katu yhdis­tää kaksi aiem­min eril­listä kort­te­lia, toi­mien sekä kaup­pa­kes­kuk­sen pal­ve­lu­jen sisään­käyn­tinä ja eri­lais­ten tapah­tu­mien näyt­tä­mönä että läpi­kul­jet­ta­vana tilana.

Kivi­sy­dä­mestä Val­ke­aan

Ydin­kes­kus­tan raken­ta­mis­hank­keet tuke­vat toi­si­aan. Pää­tös Kivi­sy­dä­mestä mah­dol­listi pää­tök­set maan­pääl­li­sistä inves­toin­neista, myös Kaup­pa­kes­kus Val­kean. Raken­ta­mi­nen on yhteis­työtä; Kivi­sy­dän ja Val­kea yhdis­ty­vät hen­ki­lö­his­sien sekä ilman­vaih­don ja vara­pois­tu­mis­tei­den myötä. Kivi­sy­dä­mestä on suora yhteys Val­kean aula­ti­loi­hin ja sen myötä moni­puo­li­siin pal­ve­lui­hin.

Tapah­tu­mien näyt­tämö
Kesä­ka­dulla tul­laan jär­jes­tä­mään eri­lai­sia tapah­tu­mia sekä kaup­pa­kes­kuk­sen että mui­den toi­mi­joi­den aloit­teesta. Tapah­tu­ma­lu­vat mui­den toi­mi­joi­den har­raste- ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­miin myön­tää kau­punki. Katu voi­daan rajoi­te­tusti sul­kea tapah­tuma-ajaksi yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan eril­li­sellä pää­tök­sellä. Tapah­tu­mat lisää­vät osal­taan kes­kus­tassa viih­ty­mistä.

Läpi­kul­jet­tava katu­tila
Katettu kesä­katu on tar­koi­tettu jalan­kul­ku­käyt­töön. Moot­to­ria­jo­neu­volla ajo, pyö­räily ja pyö­rien pysä­köinti eivät ole sal­lit­tuja. Pyö­rän talut­ta­mi­nen tilan läpi on sal­littu. Kau­punki jär­jes­tää pyö­rä­park­keja kesä­ka­dun välit­tö­mään lähei­syy­teen. Kesä­ka­dun kul­ku­väylä on esteet­tö­mästi näkö­vam­mais­ten ja lii­kun­taes­teis­ten käy­tet­tä­vissä ja toi­mii tar­vit­taessa pelas­tus­reit­tinä. Kesä­ka­dulle jär­jes­te­tään val­von­taa. Kesä­ka­tuo­suu­delle jär­jes­te­tään val­von­taa. Kau­pun­gin ja kaup­pa­kes­kuk­sen yhtei­senä tavoit­teena on kesä­ka­dun viih­tyi­syys ympäri vuo­ro­kau­den.

Ajankohtaista