Ajankohtaista

Arina uskoo Oulun vetovoimaan

Osuus­kauppa Arina on lähes 100-vuo­tias poh­jois­suo­ma­lai­nen kulut­ta­jao­suus­kunta, jonka omis­ta­vat yli 150 000 koti­ta­loutta. Osuus­kau­pan tar­koi­tus on tuot­taa pal­ve­luja ja hyö­tyjä omis­ta­jil­leen. Pal­ve­luja kehi­te­tään pit­kä­jän­tei­sesti eri puo­lella Poh­jois-Suo­mea.

Oulun talous­a­lue on osuus­kau­pan laa­jan toi­minta-alu­een mer­kit­tä­vin kes­kit­tymä. Arina uskoo Oulun talous­a­lu­een ja myös kau­pun­gin ydin­kes­kus­tan veto­voi­maan ja on osal­taan kehit­tä­mässä pal­ve­lu­tar­jon­taa kau­pun­gissa.

Oulun ydin­kes­kus­tan elin­voi­mai­suu­den ja pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­nen on laaja koko­nai­suus. Kaup­pa­kes­kus Val­kean raken­nut­ta­mi­nen kes­kus­taan on yksi osa tätä koko­nai­suutta. Kaup­pa­kes­kus­hanke ete­nee aika­tau­lussa. Ari­nan on tar­koi­tus lähi­viik­koina esi­tellä kaup­pa­kes­kuk­seen sijoit­tu­via toi­mi­joita. Kaup­pa­kes­kus on tar­koi­tus avata keväällä 2016.

Ajankohtaista