Ajankohtaista

JLL vastaa Valkean vuokrauksesta

Kaup­pa­kes­kus Val­kean vuo­kraus­toi­mesta vas­taava Jones Lang LaSalle (JLL) on ollut mukana Val­kean pro­jek­tissa keväästä 2013 läh­tien. JLL:n Kaisu Pie­ni­mäelle Val­kean hanke ja sen eri­tyis­piir­teet ovat tut­tuja. ‑Kaup­pa­kes­kus­hank­keet läh­te­vät liik­keelle yleensä laa­ja­mit­tai­sesta ana­lyy­sista, jossa tut­ki­taan kuinka suu­relta alu­eelta  asiak­kaat ovat tavoi­tet­ta­vissa, mil­lai­sia nämä asiak­kaat ovat, mitä he toi­vo­vat ja kuinka pal­jon heillä on rahaa käy­tet­tä­vissä eri­kois- ja päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­paan, Pie­ni­mäki  ker­too.

-Samalla tut­ki­taan mil­lai­nen kil­pai­lu­ti­lanne alu­eella val­lit­see — mikä on kaup­pa­kes­kuk­sen peli­kenttä, mil­lai­sen mark­ki­nao­suu­den se voi saa­vut­taa ja miten se voi ase­moi­tua suh­teessa kil­pai­li­joi­hin. Täl­löin suun­ni­tel­laan myös kaup­pa­kes­kuk­sen sisäl­töä sen fyy­sis­ten reu­naeh­to­jen rajoissa: miten kierto siellä tulisi tapah­tua,  miten lii­ke­ti­lat sijoi­tel­laan ja minkä kokoi­sia niistä teh­dään, Pie­ni­mäki toteaa.

Ana­lyy­sin lop­pu­tu­lok­sena muo­dos­tuu kon­septi: miten kaup­pa­kes­kus pro­fi­loi­tuu suh­teessa kil­pai­li­joi­hin, kenelle se suun­na­taan ja mil­lai­sella sisäl­löllä se tulisi toteut­taa. Ana­lyy­si­vaihe kes­tää yleensä muu­ta­mia kuu­kausia. Tämän jäl­keen toteu­te­taan tar­kempi vuo­kraus­suun­ni­telma ja hank­keesta val­mis­te­taan mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aali. ‑Vuo­kraus läh­tee liik­keelle yleensä suu­rim­mista ank­ku­ri­toi­mi­joista ja lopulta päät­tyy pie­nim­piin tiloi­hin ja kausi­myyn­ti­paik­koi­hin. Vuo­kraus­vaihe isoissa kaup­pa­kes­kus­hank­keissa voi kes­tää muu­ta­man vuo­den­kin, Pie­ni­mäki ker­too.

Kon­sep­tista vuo­kraus­suun­ni­tel­maan

Jones Lang LaSalle tuli mukaan Kaup­pa­kes­kus Val­kean pro­jek­tiin keväällä 2013. JLL on ollut mukana muun muassa Itik­sen, Rai­siossa sijai­seva kaup­pa­kes­kus Myl­lyn, Hel­sin­gin ydin­kes­kus­tan Gal­le­ria Espla­na­din ja Lap­peen­ran­nan Ikano ‑kaup­pa­kes­kuk­sen kehit­tä­mis­hak­keissa vas­ta­ten vuo­kraus­toi­mesta ja kau­pal­li­sesta neu­von­an­nosta.  Lisäksi JLL edus­taa joi­ta­kin vuo­kra­lai­sia lii­ke­ti­lo­jen han­kin­nassa sekä tuot­taa ana­lyy­sejä kiin­teis­tö­no­mis­ta­jille ja kau­pan ket­juille.

-Val­kean pro­jekti alkoi toteut­ta­malla edellä kuvattu laa­ja­mit­tai­nen ana­lyysi ja kon­sep­ti­suun­nit­telu. Useim­mi­ten mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lin toteut­taa ulko­puo­li­nen mai­nos­toi­misto, mutta Val­kean tapauk­sessa oli mah­dol­lista käyt­tää apuna Ari­nan sisäistä mark­ki­noin­tio­saa­mista ja siten mate­ri­aali toteu­tet­tiin yhteis­työssä Ari­nan kanssa. Lisäksi hank­keen ark­ki­tehti UKI Ark­ki­teh­dit toteutti 3D-mal­lin, jonka avulla han­ketta on helppo esi­tellä poten­ti­aa­li­sille vuo­kra­lai­sille. Nyt pro­jek­tissa ollaan vuo­kraus­vai­heessa, josta JLL vas­taa, Pie­ni­mäki ker­too.

Ainut­laa­tui­nen kaup­pa­paikka

 Val­kean sijainti on erin­omai­nen ja ainut­laa­tui­nen osto­sym­pä­ristö kesä­ka­tui­neen tekee siitä unii­kin kaup­pa­kes­kuk­sen koko Suo­messa. Kes­kuk­sen kehit­tä­mi­sen kan­ta­vana aja­tuk­sena on tuoda Ouluun uusia ja mie­len­kiin­toi­sia toi­mi­joita tuke­maan jo ole­massa ole­vaa tar­jon­taa. Val­keassa panos­te­taan laa­tuun ja miel­lyt­tä­vään shop­pai­lu­ko­ke­muk­seen ja tämä näkyy kehit­tä­mi­sessä läpi lin­jan aina pin­ta­ma­te­ri­aa­leista toi­mi­joi­den valin­taan. Viih­ty­mi­nen on tär­keässä osassa Val­keassa ja sii­hen panos­te­taan muun muassa ainut­laa­tui­sella ravin­to­la­tar­jon­nalla. Val­kea tulee vah­vis­ta­maan kes­kusta-alu­een kau­pal­lista tar­jon­taa ja elä­vyyttä sekä tuo­maan kes­kusta-alu­eelle miel­lyt­tä­vän ja hel­pon osto­sym­pä­ris­tön ympäri vuo­den.

Val­kean tilo­jen vuo­kraus edis­tyy erin­omai­sesti. Kysyntä tiloi­hin on ollut kor­keaa niin kan­sain­vä­lis­ten muo­tibrän­dien kuin pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien osalta. Vuo­krauk­sen ete­ne­mi­sestä ja vuo­kra­lai­sista tul­laan tie­dot­ta­maan  tule­van kevään aikana.

-Haluamme tehdä Val­keassa asioin­nista help­poa asiak­kaan näkö­kul­masta. Toi­min­toja sijoi­tel­laan loo­gi­sesti siten, että halu­tut liik­keet on aina helppo löy­tää ja saa­vut­taa. Pukeu­tu­mi­sen osalta kes­kuk­seen tulee sekä nuo­ri­so­muo­din, että klas­si­sem­man tyy­lin tar­jon­taa, Pie­ni­mäki ker­too.

JLL on New Yor­kin pörs­siin lis­tattu maa­il­man­laa­jui­nen kiin­teis­tö­alan neu­von­an­to­pal­ve­luja tar­joava yri­tys. Suo­messa yri­tyk­sen pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat neu­von­anto kau­pan­käyn­ti­ti­lan­teissa (capi­tal mar­kets), tut­ki­mus ja kiin­teis­tö­jen talou­del­li­nen arviointi (research & valua­tion), yri­tys­pal­ve­lut (cor­po­rate solu­tions), toi­mis­to­vuo­kraus (lea­sing) sekä lii­ke­ti­loi­hin liit­tyvä kon­sul­tointi (retail). Retail-tii­min asiak­kaita ovat sekä omis­ta­jat että kau­pan ket­jut. Omis­ta­jille teh­tä­vistä töistä tyy­pil­li­sin esi­merkki on kaup­pa­kes­kus­ke­hi­tys­hank­keet — juuri kuten Val­kea­kin on. Kau­pan ket­juille teh­dään muun muassa ver­kos­to­stra­te­gioita ja lii­ke­paik­ka­han­kin­taa.

 

Yhteys­tie­dot:
Kaisu Pie­ni­mäki
Associate Direc­tor
Head of Retail
JLL

Ete­läespla­nadi 22 A, FI-00130 Hel­sinki

Mobile: +358 40 703 2783
Fax: +358 207 619 962
kaisu.pienimaki@eu.jll.com
http://www.jll.fi

Ajankohtaista