Ajankohtaista

Katettu, lämmin kesäkatu kaupunkilaisten iloksi

Poh­jois-Suo­men hal­linto-oikeus hyl­käsi Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kuk­sen vali­tuk­sen Oulun raken­nus­lau­ta­kun­nan raken­nus­lu­pa­pää­tök­sestä, joka kos­kee Val­kean kate­tun kesä­ka­dun lasi­sei­nien raken­ta­mista Iso­ka­dulle. Raken­nus­lu­vassa on myön­netty Kaup­puri-kort­te­lin ja Gal­le­ria-kort­te­lin väli­sen Iso­ka­dun osuu­den kat­ta­mi­nen ja muut­ta­mi­nen läm­pi­mäksi käve­ly­ka­tu­ti­laksi. Kesä­ka­dun kat­ta­mi­nen on Oulussa ensim­mäi­nen laa­tu­aan ja hank­keena se on perus­teel­li­sesti tut­kittu. Hal­linto-oikeu­den pää­tös  toi­vot­ta­vasti ede­saut­taa myös tule­vien kes­kus­tain­ves­toin­tien kat­ta­mis­rat­kai­sut ja kes­kus­tan elin­voi­mai­suu­den edel­leen kehit­tä­mi­sen.

Oulussa halu­taan katu­jen kat­ta­mista; tule­van Val­kean kesä­ka­dun sie­me­net ovat läh­töi­sin 2000-luvun alussa val­mis­tu­neen Oulun kau­pun­gin MALI2020 ‑suun­ni­tel­man poh­jalta, jossa lin­ja­taan läm­pi­män kate­tun tilan hyö­dyl­li­syys viih­tyi­sän ja vet­voi­mai­sen kes­kusta-alu­een kehit­tä­mi­sessä.

Iso­ka­dun läpi­kul­jet­ta­vuus ympäri vuo­ro­kau­den on sel­keä asia. Valo­kat­tei­sen katuo­san pää­tyjä reu­nus­ta­vat lasi­ra­ken­tei­set sei­nät, joissa on neli­met­ri­set auto­maat­tio­vet. Ovet avaa­vat vapaan kul­ku­väy­län kesä­ka­dun läpi. Katettu katuo­suus tar­joaa viih­tyi­sän oles­kelu- ja koh­taa­mis­pai­kan, jossa voi paitsi tavata tut­ta­via myös jär­jes­tää ympä­ri­vuo­den eri­lai­sia tapah­tu­mia, kuten musiik­kie­si­tyk­siä, muo­ti­näy­tök­siä ja muita ylei­sö­ti­lai­suuk­sia.

Kaup­pa­kes­kuk­sen käve­ly­ka­tuo­suu­desta muo­dos­tuu Oulun kau­pun­gin suu­rin ja eni­ten lasi­pin­taa sisäl­tävä jul­ki­nen tila, josta kau­pun­ki­lai­set saa­vat kai­paa­mansa viih­tyi­sän, ympä­ri­vuo­den läm­pi­män olo­huo­neen.

Ajankohtaista