Ajankohtaista

Nuorilta ajatuksia Valkean viestintään

Val­kean suun­nit­te­lussa osal­lis­te­taan nuo­ria yhteis­työssä Nuor­ten pal­velu ry:n kanssa. Jo aem­min keväällä jär­jes­te­tyssä ensim­mäi­sessä tapaa­mi­sessa nuo­ret toi­voi­vat kaup­pa­kes­kuk­seen muun muassa rau­hal­li­sen oles­ke­lu­pai­kan, kan­net­ta­vien lait­tei­den lataus­pis­teen ja viher­kas­veja. Syk­syn tapaa­mi­sen läh­tö­koh­tana oli miet­tiä vies­tin­tää ja nuor­ten mie­lestä par­haita tapoja kaup­pa­kes­kuk­sen ja sen hen­ki­lö­kun­nan sekä nuor­ten väli­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen.

Nuor­ten otta­mi­nen mukaan kaup­pa­kes­kuk­sen suun­nit­te­luun on Suo­messa yleis­ty­nyt viime kuu­kausina. Oulun lisäksi nuor­ten mie­li­pi­teitä kaup­pa­kes­kuk­sista on sel­vi­telty muun muassa pää­kau­pun­ki­seu­dulla ja Hämeen­lin­nassa.

Osuus­kau­pan yhteis­työ­kump­pa­nina pro­jek­tissa toi­mii Nuor­ten pal­velu ry. Yhdis­tyk­sen Nuor­ten revii­rillä –pro­jek­tin tavoit­teena on edis­tää nuor­ten osal­lis­tu­mista ja vas­tuul­li­suutta sekä paran­taa nuor­ten ja aikuis­ten välistä kes­ki­näistä ymmär­rystä kau­pal­li­sissa tiloissa.

 

Nuor­ten mie­li­pi­teillä on mer­ki­tystä

 

Nuor­ten pal­velu ry:n asian­tun­ti­jan Pau­liina Lam­pe­lan mie­lestä nuor­ten mie­li­pi­teillä on iso mer­ki­tys, koska nuo­ret joka tapauk­sessa viet­tä­vät aikaansa kaup­pa­kes­kuk­sissa. Kaup­pa­kes­kuk­set raken­ne­taan läh­tö­koh­tai­sesti aikuis­ten näkö­kul­masta, mutta koke­mus­ten mukaan nuo­rilla on pal­jon ideoita suun­nit­te­luun.

Oulun POP UP ILO:ssa jär­jes­tet­tiin tors­taina 4.9. jär­jes­tyk­ses­sään toi­nen ‘Kaup­pa­kes­kuk­sen nuo­ret’ ‑kes­kus­te­lu­ti­lai­suus, jossa nuo­ret pää­si­vät esit­te­le­mään omia aja­tuk­si­aan. Tätä ennen nuo­rilta kysel­tiin mie­li­pi­teitä ja ideoita edel­li­sessä nuor­ten tapaa­mi­sessa maa­lis­kuussa.

Toi­veissa on ollut tiloja, joissa nuo­ret voi­si­vat tavata toi­si­aan. Kes­kuk­siin kai­pail­laan muun muassa rau­hal­li­sia tiloja, joista heitä ei hää­detä pois. Lisäksi siellä voisi olla lataus­pis­tok­keita kän­ny­köille.

- Ja sen tyyp­pistä tilaa, jossa voi istua kas­vo­tus­ten eikä tar­vitse istus­kella vain rin­nak­kain, ker­too Sokos tava­ra­ta­lon joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alho nuor­ten toi­veista.

Toi­vei­den toteut­ta­mi­nen kaup­pa­kes­kuk­sen yhtey­dessä ei Jun­nik­kala-Alhon mukaan ole aina vält­tä­mättä yksin­ker­taista, mutta hän lupaa, että mah­dol­li­suuk­sien mukaan niitä pyri­tään otta­maan huo­mioon.

Vuo­ro­vai­kut­teista vies­tin­tää kai­va­taan

Nuo­ret kai­paa­vat osal­lis­ta­mista ja inte­rak­tii­vi­suutta. Kaup­pa­kes­kuk­sen tapah­tu­mista ja uuti­sista tulisi saada tie­toa moni­puo­li­sesti sosi­aa­lis­ten medioi­den kautta, ja toi­saalta myös kaup­pa­kes­kuk­sen sisällä olisi hyvä olla mah­dol­li­suus vuo­ro­vai­ku­tuk­seen niin hen­ki­lö­kun­nan kuin kaup­pa­kes­kuk­sen asiak­kai­den kes­ken vaik­kapa info­näyt­töjä hyö­dyn­täen. Palaut­teen anta­mi­nen toi­vo­taan teh­tä­vän hel­poksi, ja toi­saalta toi­vo­taan myös hyvien palaut­tei­den ja pal­ve­lu­ko­ke­mus­ten esil­le­nos­ta­mista. Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien rooli ja suh­tau­tu­mi­nen nuo­riin puhutti myös pal­jon. Nuo­ret toi­vo­vat aktii­vista vuo­ro­pu­he­lua, ja että heitä koh­del­laan tasa-arvoi­sesti.

Yhtenä kehi­tys­ideana toi­vot­tiin myös nuo­rille suun­nat­tua Face­book-ryh­mää, johon ideoita ja palau­tetta voisi lähet­tää jo Val­kean raken­nus­vai­heessa.

Ajankohtaista