Ajankohtaista

ILO-taidetapahtuma toi katutaidetta Valkean työmaa-aitaan

Nuo­ret ovat ilo eivät ongelma. Näin Minna Kivioja ja Pasi Nik­ki­nen ajat­te­li­vat, kun luki­vat leh­ti­ju­tun pää­siäi­senä 2013, jossa ker­rot­tiin kuinka nuo­ret oli hää­detty Hel­sin­gin Kaup­pa­kes­kus Kam­pista. Jotain oli teh­tävä, mutta kuka tekisi? Miksi emme tekisi asialle jotain — näin syn­tyi POP UP ILO ja “Miksi en minä”-asenne.

Ensim­mäi­nen POP UP ILO avau­tui Hel­sin­gissä Kam­pin kaup­pa­kes­kuk­sessa 26. elo­kuuta 2013 vii­deksi vii­koksi. Suo­messa on ollut tähän men­nessä neljä POP UP ILOa, Hel­sin­gissä ja Tam­pe­reella. Niissä on koh­dattu yli 15 000 nuorta ja aikuista.

Tarve kon­kreet­ti­siin asioi­hin ja koh­taa­mi­siin on suuri. POP UP ILO toi­mii siellä missä ihmi­set muu­ten­kin hen­gaa­vat, — kaup­pa­kes­kuk­sissa. Paikka tar­joaa koh­taa­mista, teke­mistä ja ilmai­sen pai­kan ole­mi­seen. 

Oulun POP UP ILO toi­mii kaup­pa­kes­kus Gal­le­riassa 25.8.–28.9. POP UP ILO toteu­te­taan yhteis­työssä Osuus­kauppa Ari­nan, Skans­kan, UKI Ark­ki­teh­tien, Oulun kau­pun­gin ja mui­den yhteis­työ­kump­pa­nei­den kanssa. Tila on avoinna arki­sin klo 12–20 ja lau­an­tai­sin klo 12–18. POP UP ILOssa mm. neu­lo­taan maa­il­man pisintä kau­la­hui­via, jär­jes­te­tään tai­de­näyt­te­lyitä ja tans­si­taan argen­tii­na­laista tan­goa. Sisäl­töä voi tuot­taa jokai­nen, joka haluaa. Tilassa voi pitää vaik­kapa oman näyt­te­lyn, runoil­lan tai neu­lon­ta­pii­rin. Tors­tai­sin klo 18 on POP UP ILOn ILO-ilta.

Lau­an­taina 30.8. Val­kean työ­maalla jär­jes­tet­tiin ILO-tai­de­ta­pah­tuma. Katu­tai­de­kil­pai­lun tuo­tok­set ovat nyt äänes­tet­tä­vänä 20.9. saakka, ja töistä 6 parasta pal­ki­taan. Työt on ripus­tettu kau­pun­ki­lais­ten iloksi Val­kean työ­maa-aitaan Iso­ka­dulle.

Käy äänes­tä­mässä täällä:
https://www.facebook.com/events/287073384817033/

Ajankohtaista