Ajankohtaista

Skanska rakentaa Valkean yhteyteen 66 asuntoa

As. Oy Oulun Paja­rin­kulma raken­ne­taan aivan Oulun ydin­kes­kus­taan kat­to­jen ylle. Paja­rin­kul­maan val­mis­tuu 66 uutta asun­toa, jotka sijoit­tu­vat Kaup­pa­kes­kus Val­kean katolle seit­se­mään ker­rok­seen. Ylim­pien ker­ros­ten asun­not sijait­se­vat katu­ta­sosta las­ket­tuna 12. ker­rok­sessa. Oulun kes­kus­tan kor­keim­masta asuin­ra­ken­nuk­sesta avau­tu­vat näky­mät yli kau­pun­gin.

”Paja­ri­kulma on herät­tä­nyt todella pal­jon ennak­ko­kiin­nos­tusta. Koko­nai­suus tar­joaa mah­dol­li­suu­den asua aivan pal­ve­lu­jen yti­messä, mutta kodit ovat kau­pun­gin vili­nän ylä­puo­lella omassa rau­hassa. Asun­toja on toteu­tettu kaup­pa­kes­kus­ten yhtey­teen aikai­sem­min muu­alla Suo­messa, mutta nyt ensim­mäistä ker­taa Oulussa”, ker­too Skanska Kotien myyn­ti­pääl­likkö Maa­rit Neva­lai­nen.

Paja­rin­kul­man asun­to­va­li­koima on moni­puo­li­nen ja uusia koteja löy­tyy kom­pak­tista yksiöstä hulp­pe­aan 137,5 neliön huo­neis­toon, johon kuu­luu myös 47,5 neliön kokoi­nen lasi­tettu teras­si­par­veke.

Asun­not sijoit­tu­vat 6.−12. ker­rok­siin ja kai­kista kodeista on näky­mät koko kau­pun­gin yli. Vii­den­nen ker­rok­sen katolle tulee oles­ke­lu­piha, jossa on mm. put­tausgreeni, petank­ki­kenttä ja gril­li­ka­tos. Pai­koi­tus on kaup­pa­kes­kuk­sen pai­koi­tus­hal­lissa, josta on his­siyh­teys asuin­ker­rok­siin.

”Paja­rin­kulma toteu­te­taan saman­ai­kai­sesti Kaup­pa­kes­kus Val­kean sekä Iso­ka­dulle ja Kaup­pu­rien­ka­dulle laa­je­ne­van käve­ly­ka­tua­lu­een kanssa.  Raken­nus­ko­ko­nai­suus tuo kehit­ty­vän ja uudis­tu­van ydin­kes­kus­tan alu­eelle lisää moni­puo­li­sia tasok­kaita pal­ve­luja sekä uuden­tyyp­pi­siä asu­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Asun­to­tor­nin run­ko­työt alka­vat hel­mi­kuussa ja kohde val­mis­tuu kesä­kuussa 2016”, ker­too Skanska Kotien pro­jek­ti­pääl­likkö Jukka Har­jun­pää.

Lisä­tie­toja:

-Skanska Kodit, pro­jek­ti­pääl­likkö Jukka Har­jun­pää, puh. 040 585 9232, jukka.harjunpaa[at]skanska.fi
-Skanska Kodit, myyn­ti­pääl­likkö Maa­rit Neva­lai­nen, puh. 040 828 0063, maarit.nevalainen[at]skanska.fi
-Skanska Oy, vies­tin­tä­pääl­likkö Liisa Sal­mela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skans­kan toi­minta Suo­messa kat­taa raken­ta­mis­pal­ve­lut, asun­to­jen ja toi­mi­ti­lo­jen pro­jek­ti­ke­hi­tyk­sen sekä jul­ki­sen sek­to­rin elin­kaa­ri­hank­keet. Raken­ta­mis­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat talon­ra­ken­ta­mi­nen, talo­tek­niik­ka­pal­ve­lut sekä maa- ja ympä­ris­tö­ra­ken­ta­mi­nen. Skanska Oy:n lii­ke­toi­min­to­jen yhteen­las­kettu lii­ke­vaihto vuonna 2013 oli noin 798 mil­joo­naa euroa ja hen­ki­lös­tön määrä noin 2 190.
 

Ajankohtaista