Ajankohtaista

Kävelykeskusta laajenee

Uutta käve­ly­ka­tua­luetta val­mis­te­le­vat katu­työt ovat kes­kus­tassa kuu­mim­mil­laan. Kau­punki tekee Val­kean työ­maan vie­rei­sillä kaduilla katu­töitä loka­kuulle saakka.

Kaup­pa­kes­kuk­sen runko nousee katu­ta­solle hei­nä­kuun aikana.

Oulun kau­pun­gin MALI2020 ‑suun­ni­tel­man ede­tessä Rotu­aari laa­jen­tuu ja Iso­katu muut­tuu käve­ly­ka­duksi Ant­ti­lan edestä ravin­tola Frans­man­nin kul­malle saakka. Kaup­pu­rien­ka­dulla käve­ly­katu laa­je­nee Mick’sin kul­malta Auto­saa­ren pysä­köin­ti­lai­tok­sen sisään­käyn­nin vie­reen. Nämä katuo­siot muut­tu­vat käve­ly­ka­duksi tule­vana syk­synä.

Oulun kau­pun­gin yhdys­kunta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut sekä Oulun Vesi uusi­vat kun­nal­lis­tek­niik­kaa, teh­den val­mis­te­le­via töitä uutta käve­ly­ka­tu­pin­taa var­ten. Työt ete­ne­vät vai­heit­tain. Katu­jen raken­ne­ker­rok­set uusi­taan koko­naan ”sei­nä­lin­jasta sei­nä­lin­jaan”. Samalla uusi­taan katu­tek­niik­kaa; vie­mä­röin­tejä, kau­ko­lämpö sekä sähkö- ja tie­to­lii­ken­ne­ver­kos­toa. Val­kean työ­maan vie­reissä ole­vaa Kaup­pu­rien­ka­dun osaa uusi­taan juuri parasta aikaa. Auto­saa­ren Pysä­köin­ti­lai­tok­seen pää­see tien­pät­kän remon­tin aikana nyt ensin Iso­ka­dun puo­lelta, ja tie­työn siir­tyessä myö­hem­min jäl­leen Uusi­ka­dun puo­lelta. Kun­nal­lis­tek­nii­kan osalta työt jat­ku­vat syk­syyn, jonka jäl­keen katu saa väliai­kai­sen pin­nan tal­veksi. Kadun kive­tyk­set teh­dään ensi kesänä val­miiksi.

Kivi­sy­dä­meen puh­kaistu huol­to­kuilu.
Kuvassa näky­vissä kui­lun poh­jalta nouse­vat
raken­nus­te­li­neet.

Val­kean työ­maalla teh­dään tällä het­kellä kel­la­rei­den run­ko­töitä. Runko nousee katu­ta­solle hei­nä­kuun aikana. Kivi­sy­dä­meen vie­vät huol­to­kui­lut on vas­ti­kään puh­kaistu ja nyt teh­dään myös porauk­sia maa­läm­pöä var­ten. Ton­tille pora­taan noin 20 kap­pa­letta vii­den­toista sen­tin hal­kai­si­jalla ole­vaa maa­läm­pö­put­kea, jotka ulot­tu­vat var­sin syvälle kal­lio­pe­rään, noin 250 met­rin syvyy­teen.

Raken­nus­työ­maan poh­jalle vievä ajo­tie on vielä pai­kal­laan, mutta kesän aikana se siir­re­tään pois tieltä run­gon raken­tei­den alkaessa nous­tessa pian myös Uusi­ka­dun puo­lelle työ­maata.

Ajankohtaista