Ajankohtaista

Ruhjeinen kallio muuttaa suunnitelmia

Kaup­pa­kes­kuk­sen alla oleva kal­lio­perä osoit­tau­tui paik­ka­pai­koin alku­pe­räi­siä maa­pe­rä­tut­ki­muk­sia hei­kom­maksi. Ruh­je­vyö­hyke vai­kut­taa Kivi­sy­dä­mestä Val­ke­aan porat­ta­vien kal­lio­kui­lu­jen sijoit­te­luun.

Hei­kon kal­lion vuoksi kaup­pa­kes­kuk­sesta Kivi­sy­dä­meen vie­vät hissi- ja huol­to­kui­lut on suun­ni­teltu uudel­leen­si­joi­tet­ta­vaksi sopi­vaan paik­kaan ton­tilla. Nel­jästä his­sistä ja Kivi­sy­dä­men ilma­kui­lusta koos­tu­van suo­ra­kai­teen muo­toi­sen pora­kui­lun sijaan ton­tille pora­taan kaksi eril­listä kui­lua samaan lin­jaan, 90 asteen kul­massa suh­teessa alku­pe­räi­seen suun­ni­tel­maan. Ruh­jei­sen kal­lion takia Raken­nus­val­von­taan toi­mi­tet­tiin viime vii­kolla raken­nus­lu­van muu­tos­ha­ke­mus, joka käsi­tel­lään kesän aikana.

Kivi­sy­dän on hake­nut muu­tos­lu­van maa­na­lais­ten kal­lio­lou­hos­ten osalta, ja Osuus­kauppa Arina vas­taa maan­pääl­li­sen osan luvista. Kui­lu­jen osalta ton­tilla pääs­tään töi­hin näillä näky­mi­nen alkusyk­systä.

Ajankohtaista