Ajankohtaista

Valkean peruskivi muurattiin

Kaup­pa­kes­kus Val­kean perus­kivi muu­rat­tiin lau­an­taina 17.5. Oulussa. Perus­ki­veä oli­vat muu­raa­massa SOK:n ja Osuus­kauppa Ari­nan hal­lin­to­neu­vos­ton puheen­joh­taja Matti Pik­ka­rai­nen, Ari­nan toi­mi­tus­joh­taja Veli-Matti Puu­tio, Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja Mari-Leena Tal­vi­tie, Skanska Talon­ra­ken­nus Oy:n alue­joh­taja Sakari Jämsä, Kärp­pä­kap­teeni Lasse Kuk­ko­nen, Osuus­kauppa Ari­nan edus­ta­jis­ton, hal­lin­to­neu­vos­ton ja hal­li­tuk­sen jäse­net sekä muu juh­la­väki.

– Tänään vie­tämme juh­la­päi­vää perus­ki­ven muu­rauk­sen mer­keissä. Pur­ku­työt aloi­tet­tiin tällä ton­tilla tar­kal­leen vuosi taka­pe­rin, ker­toi tilai­suu­den avan­nut Osuus­kauppa Ari­nan mark­ki­noin­ti­joh­taja Pasi Ruus­ka­nen. Ruus­ka­nen viit­tasi ter­ve­tu­lo­toi­vo­tuk­ses­saan hank­keen aiem­piin vai­hei­siin, joista tar­kem­paa tie­toa löy­tyy kaup­pa­kes­kuk­sen blo­gista.

Ari­nan hal­lin­to­neu­vos­ton puheen­joh­taja Matti Pik­ka­rai­nen  aloitti ter­veh­dyk­sensä palaut­taen mie­liin kaup­pa­kes­kus­hank­keen ensi­vai­heet.

– Oulun kau­punki asetti jo pari vuo­si­kym­mentä sit­ten tavoit­teet kes­kus­tan pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen ja asu­mis­viih­tyi­syy­den lisää­mi­seksi. Val­kea on mer­kit­tävä lisä koko Poh­jois-Suo­men pal­ve­luille, ja se tukee myös Oulun kau­pun­gin stra­te­gi­sia tavoit­teita mat­kai­lun kehit­tä­mi­sessä. Nos­to­kur­jet kau­pun­gin yllä ovat merkki elä­västä ja kehit­ty­västä kau­pun­gista, Pik­ka­rai­nen sum­masi.

Vuo­den 2016 alku­puo­lella val­mis­tu­vasta Kaup­pa­kes­kus Val­keasta tulee Oulun seu­dun ykkös­kaup­pa­paikka. Kaup­pa­kes­kuk­sella on kes­kei­nen sijainti Oulun sydä­messä, riit­tävä osto­voima ja hyvät kehi­tys­mah­dol­li­suu­det.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea muo­dos­taa kes­kus­ta­kort­te­lei­hin moni­puo­li­sen muo­din ja pal­ve­lu­jen sisä­kau­pun­ki­ti­lan, sisäl­täen mm. Sokos-tava­ra­ta­lon, run­saasti merk­ki­liik­keitä, ravin­to­loita ja kah­vi­loita sekä Sokos Herkku ‑ruo­ka­kau­pan. Kyse on koko­nai­suu­tena yli 100 milj. euron inves­toin­neista Oulun ydin­kes­kus­taan.

Oulun kau­pun­gin pit­kä­ai­kai­sena tavoit­teena on kes­kus­tan elin­voi­mai­suu­den, veto­voi­mai­suu­den ja viih­ty­vyy­den lisää­mi­nen.

– Jo aika­naan, kun vie­rei­seen kort­te­liin raken­net­tiin hotel­lia, kau­punki oli teh­nyt isoja lin­jauk­sia kes­kus­tan kehit­tä­mi­seksi. Tule­vaa enna­koi­den hotel­liin teh­tiin val­miiksi his­si­kui­lut maa­na­laista pysä­köin­ti­luo­laa, nyt val­mis­tu­vassa ole­vaa Kivi­sy­däntä var­ten. Tuol­loin kau­punki ehdotti myös laa­jen­nusta kes­kus­tan kaa­voi­tuk­seen naa­pu­ri­kort­te­lin alu­eelle. Alussa mukana oli myös muita toi­mi­joita, jotka ovat yksi toi­sensa jäl­keen vetäy­ty­neet inves­toin­neista, Osuus­kauppa Ari­nan toi­mi­tus­joh­taja Veli-Matti Puu­tio ker­toi.

– Tämä hetki osoit­taa poh­jois­suo­ma­lai­sen omis­ta­juu­den mer­ki­tyk­sen; osuus­kun­ta­muo­toi­sena yri­tyk­senä Arina pys­tyy toi­mi­maan pie­nem­mällä tuot­to­pro­sen­tilla tuot­taen hyö­tyjä omis­ta­jil­leen. Tämä koko­nai­suus on sekä kau­pun­gin tavoit­teen että kulut­ta­jao­suus­kun­nan teh­tä­vän mukai­nen, Puu­tio jat­koi hank­keen mer­ki­tyk­sestä.

Kaup­pa­kes­kus­osan päälle raken­ne­taan yli 60 asun­toa ja seit­se­män ker­rosta kat­tava asuin­ker­ros­talo. Ylim­mät asun­not sijait­se­vat katu­ta­sosta 12. ker­rok­sessa, ”Oulun katolla”. Oulun kes­kus­tan kor­keim­masta asuin­ra­ken­nuk­sesta tulee näky­mät yli kau­pun­gin.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea perus­ki­ven muu­raus 17.5.2014

Skans­kan ura­koima kaup­pa­kes­kus on tällä het­kellä yksi Poh­jois-Suo­men suu­rim­mista käyn­nissä ole­vista raken­nusu­ra­koista. Alu­eella tulee työs­ken­te­le­mään par­haim­mil­laan puo­li­sen­tois­ta­sa­taa raken­nusa­lan ammat­ti­laista.

– Val­kea on Ari­nan ja Skans­kan pit­kä­ai­kai­sen yhteis­työn hui­pen­tuma. Hanke on mie­len­kiin­toi­sen haas­teel­li­nen niin ydin­kes­kus­tan sijain­tinsa, kuin kaup­pa­kes­kuk­sen päälle tule­van asuin­ker­ros­ta­lo­ra­ken­tei­den vuoksi. Olemme Skans­kassa ylpeitä siitä, että saamme olla raken­ta­massa näin hie­noa kaup­pa­kes­kusta, totesi Skanska Talon­ra­ken­nus Oy:n alue­joh­taja Sakari Jämsä.

Val­kean kehi­tys­polku 2000-luvun tait­teen jäl­keen istuu hyvin Oulun kau­pun­ki­stra­te­gi­aan.

– Oulu on lähes 200.000 asuk­kaan kehit­tyvä kau­punki ja myös nuor­ten kau­punki. Oululla on rooli poh­joi­sen Skan­di­na­vian pää­kau­pun­kina. On ilo nähdä kuinka poh­jois­suo­ma­laista tule­vai­suutta raken­ne­taan Oulussa sini­val­koi­sin lasein. Val­kea on mie­len­kiin­toi­nen koko­nai­suus ja yhdis­telmä niin uudis­ra­ken­ta­mista, perus­kor­jausta ja laa­jen­nus­ra­ken­ta­mista, iso koko­nai­suus monelta kan­tilta. Kauppa on ihmi­siä var­ten ja Oulun kes­kusta samoin: toteu­tu­koon nämä Val­kean val­mis­tuessa, kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja Mari-Leena Tal­vi­tie ker­toi kau­pun­gin ter­veh­dyk­sen.

Kärp­pä­kap­teeni Lasse Kuk­ko­sen sanoin menes­tys vaa­tii roh­keutta, sit­keyttä ja uskoa tule­vaan.

– Hank­keen koko kon­kre­ti­soi­tui nyt kävel­les­säni tänne työ­maan poh­jalle. Mah­ta­vaa, että osuus­kauppa inves­toi näin tule­vai­suu­teen ja uusiin pal­ve­lui­hin. Val­kea on odo­tettu juttu, Kuk­ko­nen sum­masi, ja haas­toi samalla Ari­nan jää­kiek­ko­jouk­ku­een otte­luun Kärp­piä vas­taan ja samalla tes­taa­maan aree­nan tur­va­kau­ka­loita, joi­den han­kin­taa Arina on ollut tuke­massa.

Perus­ki­veen muu­rat­ta­vaan kupa­ri­lie­ri­öön lai­tet­tiin perus­kir­jan lisäksi raken­nus­piir­rus­tuk­set, koli­koita, juh­la­ta­pah­tu­man ohjelma, päi­vän Kaleva-sano­ma­lehti, sekä Ari­nan Tarina-lehti.  Kiin­ni­hit­sauk­sen jäl­keen lie­riö ase­tet­tiin perus­ki­ven poh­jalle, jonka jäl­keen juh­la­vie­raat pää­si­vät muu­raus­toi­miin.
Perus­ki­ven muu­rauk­sen jäl­keen juh­la­vie­raat siir­tyi­vät ruo­kai­le­maan Puis­to­kah­vila Maki­aan Otto Kar­hin puis­toon.

Katso kuvia tilai­suu­desta Kale­van sivuilta

Lisä­tie­dot:
Osuus­kauppa Arina
mark­ki­noin­ti­joh­taja Pasi Ruus­ka­nen
p. 050 430 1747
pasi.ruuskanen@sok.fi

Ajankohtaista