Ajankohtaista

Urakkasopimukset allekirjoitettu

Arina ja Skanska toteut­ta­vat Oulun kes­kus­taan kau­pun­gin veto­voi­mai­suutta lisää­vän Kaup­pa­kes­kus Val­kean.

Kuvassa Osuus­kauppa Ari­nan hal­lin­to­joh­taja Paavo Härö (vas.) ja toi­mi­tus­joh­taja
Veli-Matti Puu­tio sekä Skanska Talon­ra­ken­nus Oy:n alue­joh­taja Sakari Jämsä ja
alue­joh­taja Mikko Herva.

Oulun kau­pun­gin suun­ni­tel­missa kes­kusta on elin­voi­mai­nen, veto­voi­mai­nen ja viih­tyisä. Pysä­köin­ti­rat­kai­sut, käve­ly­ka­tua­lu­een laa­jen­nus ja kes­kus­ta­kort­te­lei­den kehi­tys luo­vat tälle edel­ly­tyk­set.

Osuus­kauppa Arina ja Skanska Talon­ra­ken­nus Oy ovat alle­kir­joit­ta­neet urak­ka­so­pi­muk­set ker­ro­sa­lal­taan 37 150 brm2 kaup­pa­kes­kus- ja asun­to­ko­ko­nai­suu­den toteut­ta­mi­sesta Oulun kes­kus­tan Gal­le­ria- ja Kaup­puri-kort­te­lei­hin.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea muo­dos­taa kes­kus­ta­kort­te­lei­hin moni­puo­li­sen muo­din ja pal­ve­lu­jen sisä­kau­pun­ki­ti­lan, sisäl­täen mm. Sokos-tava­ra­ta­lon, run­saasti merk­ki­liik­keitä, ravin­to­loita ja kah­vi­loita sekä Sokos Herkku ‑ruo­ka­kau­pan. Kyse on koko­nai­suu­tena yli 100 milj. euron inves­toin­neista Oulun ydin­kes­kus­taan.

Ari­nan ja Skans­kan sopi­muk­set sisäl­tä­vät uuden kaup­pa­kes­kus­osan raken­ta­mi­sen, nykyi­sen kaup­pa­kes­kus­osan tilo­jen sanee­rauk­sen sekä osien yhdis­tä­vän käve­ly­ka­tuo­suu­den toteut­ta­mi­sen. Käve­ly­ka­tuo­suus on suun­ni­teltu toteu­tet­ta­vaksi katet­tuna ja ympä­ri­vuo­ti­sesti läm­pi­mänä jul­ki­sena tilana, mikä on ainut­laa­tuista poh­joi­sissa olo­suh­teissa.

Lisäksi Skanska toteut­taa uuden kaup­pa­kes­kus­osan päälle raken­net­ta­vat 66 arvoa­sun­toa 7 ker­rok­seen. Ylim­mät asun­not sijait­se­vat katu­ta­sosta 12. ker­rok­sessa. Oulun kes­kus­tan kor­keim­masta asuin­ra­ken­nuk­sesta tulee näky­mät yli kau­pun­gin. Asun­to­jen koot vaih­te­le­vat 34–137 m² välillä.

”Koko­nai­suus tar­joaa mah­dol­li­suu­den asua aivan pal­ve­lu­jen yti­messä. Asun­toja on toteu­tettu kaup­pa­kes­kus­ten yhtey­teen aikai­sem­min muu­alla Suo­messa, mutta Oulussa rat­kaisu on ensim­mäi­nen laa­tu­aan”, ker­too Skanska Talon­ra­ken­nuk­sen alue­joh­taja Sakari Jämsä.

Kaup­pa­kes­kuk­sen raken­ta­mi­nen on käyn­nis­tetty. Kaup­pa­kes­kus on tar­koi­tus avata keväällä 2016. Myös asun­not val­mis­tu­vat samaan aikaan.

”Oulun kau­pun­gin pit­kä­ai­kai­sena tavoit­teena on kes­kus­tan elin­voi­mai­suu­den, veto­voi­mai­suu­den ja viih­ty­vyy­den lisää­mi­nen. Kulut­ta­jao­suus­kun­tana Ari­nan teh­tä­vänä on tuot­taa pal­ve­luja ja hyö­tyjä poh­jois­suo­ma­lai­sille koti­ta­louk­sille. Tämä koko­nai­suus on sekä kau­pun­gin tavoit­teen että kulut­ta­jao­suus­kun­nan teh­tä­vän mukai­nen”, jat­kaa Osuus­kauppa Ari­nan toi­mi­tus­joh­taja Veli-Matti Puu­tio.

”Olemme teh­neet Ari­nan kanssa pit­kään yhteis­työtä, ja olemme iloi­sia, että yhteis­työ jat­kuu ainut­laa­tui­sen hank­keen mer­keissä. On hie­noa olla mukana teke­mässä Oulun kes­kus­tasta entistä parem­min oulu­lai­sia sekä työ- ja vapaa-ajan mat­kai­li­joita pal­ve­le­vaa koko­nai­suutta”, sanoo Jämsä.

Lisä­tie­toja:

Osuus­kauppa Arina, toi­mi­tus­joh­taja Veli-Matti Puu­tio,
puh. 050 539 8807, veli-matti.puutio@sok.fi

Osuus­kauppa Arina, mark­ki­noin­ti­joh­taja Pasi Ruus­ka­nen,
puh. 050 430 1747,pasi.ruuskanen@sok.fi

Skanska Talon­ra­ken­nus Oy, alue­joh­taja Sakari Jämsä,
puh. 040 835 1330, sakari.jamsa@skanska.fi

Skanska Oy, vies­tin­tä­pääl­likkö Liisa Sal­mela,
puh. 050 374 3070, liisa.salmela@skanska.fi

www.arina.fi, www.kauppakeskusvalkea.fi
www.skanska.fi, www.twitter.com/skanskafinland

Osuus­kauppa Arina on Poh­jois-Suo­men laa­jim­min omis­tettu yri­tys, omis­ta­jina yli 150 000 koti­ta­loutta. Ari­nan yli 2500 työn­te­ki­jää tar­joa­vat mar­ket- ja eri­kois­lii­ke­kau­pan, lii­ken­ne­myy­mälä- ja polt­toai­ne­kau­pan sekä mat­kailu- ja ravit­se­mus­kau­pan pal­ve­luja 165 toi­mi­pai­kassa Poh­jois-Suo­messa. Ari­nan omis­ta­jat saa­vat pal­ve­luja käyt­tä­mällä yli 800 euron omis­ta­ja­hyö­dyt taloutta koh­den vuo­dessa. Arina arvioi, että Kaup­pa­kes­kus Val­kean pal­ve­luja käyt­tää yli 100 000 eli 2/3 Ari­nan omis­ta­ja­ta­louk­sista.

Skans­kan toi­minta Suo­messa kat­taa raken­ta­mis­pal­ve­lut, asun­to­jen ja toi­mi­ti­lo­jen pro­jek­ti­ke­hi­tyk­sen sekä jul­ki­sen sek­to­rin elin­kaa­ri­hank­keet. Raken­ta­mis­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat talon­ra­ken­ta­mi­nen, talo­tek­niik­ka­pal­ve­lut sekä maa- ja ympä­ris­tö­ra­ken­ta­mi­nen. Virossa Skans­kan toi­min­taan sisäl­ty­vät raken­ta­mis­pal­ve­lut ja asun­to­pro­jek­ti­ke­hi­tys. Skans­kan Suo­men ja Viron lii­ke­toi­min­to­jen yhteen­las­kettu lii­ke­vaihto vuonna 2012 oli noin 980 mil­joo­naa euroa ja hen­ki­lös­tön määrä noin 2 460.

Ajankohtaista