Ajankohtaista

Kauppakeskus rakentuu pohjoissuomalaisin voimin

Työt Val­kean ton­tilla ovat eden­neet maan­ra­ken­nus- ja poh­ja­töistä perus­tus- sekä run­ko­vai­hee­seen ja pian raken­teet alka­vat nousta myös katu­ta­son ylä­puo­lelle.

Tällä het­kellä työ­maalla työs­ken­te­lee kol­mi­sen­kym­mentä raken­nusa­lan ammat­ti­laista, kuten kir­ves­mie­hiä, mitta- ja beto­ni­mie­hiä ja rau­doit­ta­jia.

Työn­te­ki­jä­määrä kas­vaa alkusyk­systä, kun kaup­pa­kes­kuk­sen runko nousee myös Uusi­ka­dun puo­lella tont­tia. Asunto-osan run­koa läh­de­tään nos­ta­maan kaup­pa­kes­kuk­sen kat­to­ta­sosta ylös­päin vuo­den 2015 alku­puo­lella. Vuo­den päästä syk­syllä töi­den ede­tessä hanke työl­lis­tää jo lähem­mäs puo­li­tois­ta­sa­taa ammat­ti­laista.

Yli 150 poh­jois­suo­ma­lai­sia ammat­ti­lai­sia

Skans­kassa pai­kal­lis­ten työn­te­ki­jöi­den osuus on toi­mia­laan näh­den ylei­sesti poik­keuk­sel­li­sen suuri.
- Val­kean osalta kaikki työn­te­ki­jät ovat lähia­lu­een oman alansa ammat­ti­lai­sia, Skans­kan työ­pääl­likkö Tapani Heik­kilä ker­too.

- Han­kin­noissa pyri­tään yhtä lailla hyö­dyn­tä­mään pai­kal­li­sia toi­mi­joita. Esi­mer­kiksi raken­nuk­sen ele­men­tit toi­mit­taa oulu­lai­nen Raja­ville, suun­nit­te­lun ohjauk­sesta ja han­kin­noista vas­taava Skans­kan tek­ni­nen pääl­likkö Kimmo Aho­nen mai­nit­see.

Missä men­nään työ­maalla

-Työ­maalla on perus­tus- ja kel­la­rin run­ko­vaihe menossa. Iso­ka­dun puo­leista päätä on beto­noitu ja kel­la­rin ulko­sei­nät on valettu. Uusi­ka­dun puo­lella jat­ke­taan vielä perus­taa tuke­via injek­toin­teja kesä­kuulle saakka, vas­taava työn­joh­taja Tarvo Tölli ker­too.

Nyt teh­dään myös salao­jia, poh­ja­vie­mä­reitä ja muita lat­tia­täyt­töjä.

Lem­min­käi­nen tekee lou­hin­ta­töitä Kivi­sy­dä­meen vie­vien huol­to­his­si­kui­lu­jen osalta työ­maan Uusi­ka­dun puo­lei­sessa päässä. Samalla suun­nalla teh­dään myös Kivi­sy­dä­men ilman­vaih­to­kui­lun lou­hin­taa. Vas­taa­via ilma­kui­luja tulee myös muu­alle kes­kus­taan, muun muassa puis­to­kah­vila Makian vie­reen Otto Kar­hin puis­toon.

Oulun kau­punki tekee kesän aikana Val­kean vie­rei­sillä kaduilla muu­tok­sia kun­nal­lis­tek­niik­kaan. Työt liit­ty­vät Iso­ka­dun ja Kaup­pu­rien­ka­dun osan muu­tok­seen auto­tiestä käve­ly­ka­duksi.

Kaup­pu­rien­ka­dun ja Uusi­ka­dun väli­sessä kul­massa aloi­te­taan maa­läm­po­put­kien rei­kien poraus­töitä. Maa­läm­poä keräävä alue tulee ole­maan noin nel­jäs­osan laa­jui­nen koko kaup­pa­kes­kuk­sen poh­ja­pinta-alasta, jol­loin  maa­han pora­taan pari­kym­mentä noin 250 met­ristä rei­kää maa­läm­mön kerää­mistä var­ten. Arina raken­nut­taa uudet koh­teet ener­gia­te­ho­kasta lämpö- ja kyl­mä­ko­ne­tek­no­lo­giaa hyö­dyn­täen, ja myös Val­kea on uuden­lai­nen ener­gia­pihi “hii­la­ri­kohde”. Valittu tek­niikka ei pel­käs­tään vähennä tar­vit­ta­van läm­mi­ty­se­ner­gian mää­rää, vaan se tuo myös sääs­töjä kyl­mä­ko­nei­den ener­gian­ku­lu­tuk­sen osalta.
- Suun­ni­tel­mien läh­tö­kohta on, että  kaup­pa­kes­kus täyt­tää ympä­ristö- ja ener­gian­sääs­tö­te­ki­jöi­den osalta kan­sain­vä­li­sen LEED Gold ‑tason vaa­ti­muk­set, Aho­nen lisää. 

 

Viittä vaille nos­tu­rin mitta


Raken­nus­töi­den ete­ne­mi­sen seu­raa­mi­nen käy pian hel­posti kadulta käsin, kun vas­ti­kään työ­maalle nous­sei­den pila­rei­den lisäksi aloi­te­taan raken­tei­den pys­ty­tys. Työ­maan kaksi nos­to­kur­kea ovat tii­viissä käy­tössä. Sekä Iso­ka­dun että Uusi­ka­dun puo­lella kadulla on Oulun kau­pun­gilta vuo­kra­tut pur­ku­pai­kat. Logis­tiik­kaa kul­je­tus­ten, kuor­mien purun ja työ­vai­hei­den välillä hal­lin­noi­daan net­ti­poh­jai­sella aika­tau­lu­jär­jes­tel­mällä, joka mää­rit­tää kel­lon­tar­kasti nos­tu­rin käy­tön, sekä kuor­mien tulot ja menot työ­maalla.

- Teemme kovasti töitä sen eteen, että raken­nus­työ­maa aiheut­taa mah­dol­li­sim­man vähän hait­taa kau­pun­ki­lai­sille, Aho­nen koros­taa.

Tun­tu­maa Val­kean tule­vaan har­ja­kor­keu­teen saa tästä vin­kistä: Nos­tu­rin hui­pulta työ­maa­mon­tun poh­jalle on tar­kal­leen 75,3 met­riä. Val­kean 12-ker­rok­si­nen asuin­torni tulee ole­maan kor­keu­del­taan noin 5 met­riä nos­tu­rin vaa­ka­puo­mia alem­pana.

Ajankohtaista