Ajankohtaista

Valkea piirtyy UKI:n kynästä


Kaup­pa­kes­kus Val­kean suun­nit­te­lusta vas­taa oulu­lai­nen UKI Ark­ki­teh­dit Oy, joka on ollut mukana hank­keessa jo vuo­desta 2006 läh­tien. Kah­den kort­te­lin kat­ta­vien liike- ja asuin­ti­lo­jen toteu­tuk­sen pää­suun­nit­te­li­jana toi­mii Kimmo Man­sisto. Val­kea-hank­keen näyt­tä­vin ja haas­ta­vin eri­tys­piirre on kesä­katu, josta suun­ni­tel­laan suo­ma­lai­sit­tain ainut­laa­tuista kau­pun­ki­lais­ten olo­huo­netta ja ympä­ri­vuo­tista tapaa­mis­paik­kaa.

 UKI Ark­ki­teh­dit on 40 hen­keä työl­lis­tävä poh­jois­suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys. Yri­tys on perus­tettu jo vuonna 1958, ja se on tun­nettu eri­tyi­sesti sai­raa­loi­den, kau­pan- ja toi­mi­ti­lo­jen sekä teol­li­suus­ti­lo­jen suun­nit­te­li­jana. Uki hyö­dyn­tää suun­nit­te­lussa ainut­laa­tuista, yri­tyk­sen itsensä kehit­tä­mää kol­miu­lot­teista vir­tu­aa­li­ti­laa hyö­dyn­tä­vää VALO ‑suun­nit­te­lu­me­ne­tel­mää. Ari­nalle UKI on tuttu kump­pani muun muassa Tor­nion Pris­man raken­nus­pro­jek­tista. Muita esi­merk­kejä UKI:n töistä ovat muun muassa Nokian Pel­to­lan tut­ki­mus­kes­kuk­sen, Olki­luoto 4:n voi­mala, sekä Bot­nian sel­lu­teh­das Uru­guayssa. UKI:n toi­min­ta­pe­ri­aat­tena on asiak­kaan toi­vei­den, tar­pei­den ja aja­tus­ten kiteyt­tä­mi­nen hyvän suun­nit­te­lun kautta kor­kea­ta­soi­seksi ark­ki­teh­tuu­riksi, joka teh­dään lakeja, ase­tuk­sia, mää­räyk­siä ja ympä­ris­töä kun­nioit­taen.

Ark­ki­teh­ti­toi­misto mukaan 2006

 Kimmo Man­sisto toi­mii Val­kea-hank­keen pää­suun­nit­te­li­jana.

-Olen työs­ken­nel­lyt Oulussa ark­ki­teh­tina vuo­desta 1985. Teh­tä­vä­näni Val­kea-hank­keen pää­suun­nit­te­li­jana on  vas­tata suun­ni­tel­mien laa­dusta ja koko­nai­suu­den yhteen­so­pi­vuu­desta.

Teh­tä­väs­sään Man­sisto  huo­leh­tii myös eri alo­jen suun­nit­te­li­joi­den yhteis­työn toi­mi­mi­sesta ja aika­tau­lu­jen yhteen­so­vit­ta­mi­sesta sekä siitä, että tar­vit­ta­vat suun­ni­tel­mat teh­dään ja toteu­te­taan sovi­tusti.

-UKI on ollut mukana Val­kean suun­nit­te­lussa jo vuo­desta 2006, jol­loin kort­te­liin teh­tiin luon­nok­sia kaa­va­muu­tosta var­ten. Var­si­naista kaup­pa­kes­kusta alet­tiin suun­ni­tella 2008, kun vie­rei­nen kort­teli tuli mukaan ase­ma­kaa­va­muu­tok­seen ja kate­tun kesä­ka­dun toteu­tusta käve­ly­ka­dulle läh­det­tiin jat­ko­ja­los­ta­maan, Man­sisto ker­too.

Vih­doin­kin tänä vuonna suun­nit­te­lun tulos alkaa näkyä oulu­lai­sessa kau­pun­ki­ku­vassa. Lop­pu­tu­lok­sena on nyky­ai­kai­nen ja toi­miva kaup­pa­kes­kuk­sen kes­kellä Oulua, jonne on helppo tulla, kun pai­koi­tus­haas­teet Kivi­sy­dä­men myötä pian rat­kea­vat. Kesä­katu on val­mis­tues­saan Suo­messa ainut­laa­tui­nen suo­jattu katu­tila, jonne tul­laan viih­ty­mään kau­em­paan­kin.

 Val­kealla mer­ki­tystä koko kes­kus­tan kehit­ty­mi­selle

Val­kea on kes­kei­nen hanke kes­kusta-alu­een kehit­tä­mi­sessä. Hank­keen myötä yhdin­kes­kus­tan alue koros­tuu, laa­je­nee ja se vuo­ros­taan mah­dol­lis­taa pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sen useam­man kort­te­lin alu­eella.

- Visiona on ollut luoda kau­pun­ki­lai­sille toi­mi­van ja kor­kea­ta­soi­sen ark­ki­teh­tuu­rin lisäksi viih­tyisä ja tur­val­li­nen paikka hoi­taa aska­reita, viet­tää vapaa-aika ja tehdä ostok­sia miel­lyt­tä­vässä mil­jöössä, Man­sisto kiteyt­tää.

Kesä­katu on olen­nai­sen tär­keä osa Val­kean koko­nai­suutta. Se toi­mii kyl­mä­nä­kin vuo­den­ai­kana läm­pi­mänä ja viih­tyi­sänä kau­pun­ki­lais­ten olo­huo­neena ja koh­taa­mis­paik­kana. Tilassa voi jär­jes­tää kon­sert­teja, näyt­te­lyitä ja tapaa­mi­sia ympäri vuo­den.

Visio val­miista Val­keasta

Val­kean ulko­kuo­ren havain­ne­ku­vat ja jul­ki­si­vusuun­ni­tel­mat ovat saa­neet  kom­ment­teja niin puo­lesta kuin vas­taan.
-Jul­ki­si­vut tule­vat ole­maan val­mis­tut­tu­aan uusim­malla tek­nii­kalla ja valolla toteu­tet­tuja, sekä myös mie­len­kiin­toi­sia ja edus­ta­via esi­merk­kejä moder­nista ark­ki­teh­tuu­rista.  Jul­ki­sivu tulee omalla taval­laan ker­to­maan Val­kean sisällä tapah­tu­vasta toi­min­nasta ja valo on eri­tyi­sesti mer­kit­tä­vässä osassa. Kaup­pa­kes­kus tulee edus­ta­maan tule­vai­suu­den Oulun ark­ki­teh­tuu­ria, Man­sisto visioi.

Ajankohtaista