Ajankohtaista

Valitukset viivästyttävät Valkean valmistumista

Saako oulu­lai­sille raken­taa läm­pi­män katu­ti­lan? Asumme kau­kana Poh­jois-Suo­messa. Näyt­tää siltä, että me poh­jois­suo­ma­lai­set joko raken­namme pal­ve­lumme  itse tai niitä ei rakenna kukaan. Hel­sin­gistä tai Brys­se­listä ei kukaan tule raken­ta­maan meille elä­myk­siä, mat­kai­lu­valt­teja tai teol­li­suutta. Sen sijaan kan­sain­vä­li­nen pörs­siyh­tiö ja val­tion hal­lin­toe­lin ELY-kes­kus käyt­tä­vät heille kuu­lu­vaa vali­tusoi­keut­taan, mistä tässä tapauk­sessa voi aiheu­tua koh­tuu­tonta hait­taa pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­selle. Kaup­pa­kes­kus­hank­keessa oulu­lai­sille ollaan poh­jois­suo­ma­lais­ten koti­ta­louk­sien omis­ta­man osuus­kau­pan mah­dol­lis­ta­mana luo­massa uusia moni­puo­li­sia pal­ve­luja, elä­myk­siä ja työtä, jol­loin myös hyö­dyt jää­vät Poh­jois-Suo­meen, poh­jois­suo­ma­lai­sille.

Val­kean ark­ki­teh­ti­suun­ni­telma oli ensim­mäi­sen ker­ran kau­pun­ki­ku­va­työ­ryh­män käsit­te­lyssä huh­ti­kuussa 2013. Kau­pun­ki­ku­va­työ­ryhmä käsit­teli suun­ni­tel­maa syk­syn aikana viisi ker­taa. Raken­nus­lu­pa­kä­sit­tely alkoi puoli vuotta myö­hem­min syys­kuussa 2013. Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kunta myönsi tam­mi­kuussa kaup­pa­kes­kuk­selle raken­nus­lu­van. Luvasta äänes­tet­tiin raken­nus­lau­ta­kun­nassa ja lupa myön­net­tiin äänin 9–2. Raken­nus­lu­vasta jätet­tiin hel­mi­kuussa kaksi vali­tusta.

Ely-kes­kus vaa­tii ase­ma­kaa­van muut­ta­mista tai poik­keus­lu­van myön­tä­mistä

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen vali­tus koski Iso­ka­dun katu­ta­son kat­kai­se­mista kiin­teillä lasi­sei­nillä. ELY-kes­kus ei vas­tus­ta­nut vali­tuk­ses­saan kaup­pa­kes­kuk­sen raken­ta­mista ja Iso­ka­dun kat­ta­mista, mutta Ely-kes­kuk­sen vali­tuk­sen mukaan katu pitää olla esteet­tö­mästi kul­jet­ta­vissa kadun päästä pää­hän. Näin ollen lasi­sei­nät eivät saisi ulot­tua koko kadun levey­dellä käve­ly­kor­keu­delle. Myön­ne­tyn raken­nus­lu­van mukaan katu­taso kat­kais­tai­siin molem­mista päistä kiin­teillä lasi­sei­nillä, joi­hin jäte­tään auto­maat­tio­vin varus­te­tut 4,5 met­riä leveät varus­te­tut kul­kuau­kot. Katu­ti­lan kat­ta­mi­nen ja lasis­ten pää­ty­sei­nien raken­ta­mi­nen on ehdot­to­masti tämän pro­jek­tin eri­tys­piirre. Kesä­ka­dun raken­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa kau­pun­ki­lais­ten yhtei­sen, läm­pi­män ja viih­tyi­sän olo­huo­neen sekä koh­taa­mis­pai­kan. Mikäli pää­dyt toteu­tet­tai­siin ELY-kes­kuk­sen vaa­ti­malla tavalla eli avo­nai­sina, ei läm­pi­män tilan raken­ta­mi­nen käy­tän­nössä olisi mah­dol­lista.

Citycon huo­lis­saan asuin­ker­ros­ta­lon muo­dosta

Toi­sen vali­tuk­sen jätti kiin­teis­tö­si­joi­tus­yh­tiö Citycon, joka omis­taa Iso­ka­dulla Val­kean naa­pu­ri­ta­lot, kaup­pa­kes­kus Gal­le­rian sekä City­ta­lon. Vali­tuk­sen lisäksi Citycon hakee Val­kean raken­ta­mi­selle toi­men­pi­de­kiel­toa. Cityco­nin vali­tus kos­kee 12-ker­rok­si­sen asuin­ta­lon muo­toa, sillä suun­ni­tel­lun asuin­ker­ros­ta­lon raken­nusa­lu­een raja ylit­tyy 9 met­riä. Raken­nusoi­keus­ne­liöt eivät kui­ten­kaan ylity. Raken­nus­lau­ta­kunta hyväk­syi raken­nusa­lu­een rajan ylit­ty­mi­sen tam­mi­kuussa ns. pie­nenä poik­kea­mana. Myös­kään kau­pun­ki­ku­va­työ­ryhmä ei vaa­ti­nut lausun­nois­saan pysy­mään asun­to­ker­ros­ta­lon osalta raken­nusa­lu­een rajan sisällä. Val­kean vie­rei­sen kort­te­lin omis­ta­man kiin­teis­tö­si­joi­tus­yh­tiön mukaan suun­ni­telma var­jos­taa ole­massa ole­vaa naa­pu­ri­kort­te­lin raken­nel­maa ja on sel­lai­se­naan raken­nus­kaa­vasta poi­ke­ten liian leveä. Tosia­siassa sil­loi­sen kaa­va­pääl­li­kön joh­dolla teh­dyn kort­te­lin vii­te­suun­ni­tel­man mukai­nen raken­ta­mi­nen olisi var­jos­ta­nut valit­ta­jan raken­nusta enem­män kuin raken­nus­lu­van mukai­nen raken­nus.

Val­kea val­mis­tuu keväällä 2016

Vali­tuk­set ovat par­hail­laan hal­linto-oikeu­den käsi­tel­tä­vänä. Mikäli hal­linto-oikeus mää­rää kaup­pa­kes­kus Val­kean raken­ta­mi­selle Cityco­nin vaa­ti­man toi­men­pi­de­kiel­lon, raken­ta­mi­nen kes­key­tyy mah­dol­li­sesti muu­ta­maksi kuu­kau­deksi. Samalla vai­keu­tuu ja mah­dol­li­sesti vii­väs­tyy myös Kivi­sy­dä­men raken­ta­mi­nen, koska kal­lio­py­sä­köin­nin ilman­vaihto kul­kee kaup­pa­kes­kuk­sen läpi. Pää­tök­siä vali­tuk­sista sekä toi­men­pi­de­kiel­losta odo­te­taan syk­syllä 2014.

Pitkä raken­nus­lu­pa­pro­sessi, Cityco­nin ja Ely-kes­kuk­sen vali­tuk­set sekä han­ka­lat poh­jao­lo­suh­teet ovat vii­väs­tyt­tä­neet raken­ta­mista. Val­kean val­mis­tu­mi­nen siir­tyy vuo­den 2016 keväälle. Edel­ly­tys tälle on, että toi­men­pi­de­kiel­toa ei tule eikä kum­pi­kaan vali­tuk­sista mene hal­linto-oikeu­dessa läpi. Val­kean suun­nit­te­lu­työ ja työt työ­maalla ete­ne­vät täl­lä­kin het­kellä. Par­hail­laan työ­maalla teh­dään perus­tus­töitä ja kel­la­rin run­ko­töitä.

Ajankohtaista