Ajankohtaista

S-ryhmän uusin ketju Marks & Spencer avaa ensimmäiset myymälät syksyllä

Yhteis­työ Marks & Spence­rin kanssa vah­vis­taa koko S‑ryhmän pukeu­tu­mi­sen vali­koi­maa, ja omis­ta­jat toi­vot­ta­vat sen var­masti ter­ve­tul­leeksi. Marks & Spence­rillä on pit­kät perin­teet kor­kea­laa­tuis­ten tuot­tei­den tar­joa­mi­sessa. Uudet liik­keet tar­joa­vat suo­ma­lai­sille asiak­kaille mah­dol­li­suu­den tutus­tua Marks & Spence­rin laa­jaan, muo­dik­kaa­seen ja poik­keuk­sel­li­sen laa­duk­kaa­seen vali­koi­maan. Vali­koima sisäl­tää nais­ten ja mies­ten muo­tia, alus- ja yöasuja, asus­teita ja jal­ki­neita.

 Ensim­mäi­nen Marks & Spencer ava­taan loka­kuussa 2014 Sokos Hel­sin­gin yhtey­teen ja kuusi seu­raa­vaa myy­mä­lää ava­taan parin vuo­den sisällä. Val­kean osalta teh­dään pää­tök­siä myö­hem­min.

Lue lisää S‑ryhmän uudesta kan­sain­vä­li­sestä toi­mi­jasta
tästä lin­kistä

Ajankohtaista