Ajankohtaista

Nuorisoryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa


Pal­jon aikaansa kaup­pa­kes­kuk­sissa viet­tä­vät nuo­ret halu­taan mukaan suun­nit­te­le­maan heille tär­keää tilaa. 
Yksi uusi etappi saa­vu­tet­tiin 10.3.2014 kun nuo­ria kokoon­tui samaan tilaan kaup­pa­kes­kus Val­kean omis­ta­jien ja suun­nit­te­lusta vas­taa­van toi­mi­jan kanssa ideoi­maan kaup­pa­kes­kuk­sen yhtei­siä tiloja ja tar­vit­ta­via ele­ment­tejä, kuten oles­ke­lu­paik­koja, penk­kejä, ruo­ka­paik­koja.  Nuo­ret sai­vat myös kuulla tar­kem­min, mil­laista kaup­pa­kes­kusta Oulun kes­kus­taan oikeas­taan raken­ne­taan. 
Ideoita ja toi­veita toi­vo­taan edel­leen! Ideoin­tiin voit osal­lis­tua täällä blo­gissa, mutta seu­raava tapaa­mi­nen­kin on jo suun­nit­teilla. Jos kiin­nos­tuit asiasta tai olet oulu­lai­nen nuori ja haluat mukaan työ­hön, ota yhteyttä työssä vah­vasti mukana ole­viin Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­toi­men osal­li­suus­val­men­taja Mika Nie­mi­seen (p. 044 7038208) tai Wal­kers Oulun toi­min­ta­vas­taava Perttu Kemp­pai­seen (p. 050 312 8267).

Lue lisää nuor­ten kokoon­tu­mi­sesta tästä lin­kistä

Lisä­tie­toja työstä ja Nuor­ten revii­reillä ‑pro­jek­tista Oulussa asian­tun­tija Pau­liina Lam­pe­lalta (p. 040 195 0502)

Ajankohtaista