Ajankohtaista

Galleria- ja Kauppuri-kortteleita koskeva yhteistoimintasopimus allekirjoitettu

Arina ja Skanska Talon­ra­ken­nus Oy ovat alle­kir­joit­ta­neet yhteis­toi­min­ta­so­pi­muk­sen Val­kean kaup­pa­kes­kus­ko­ko­nai­suu­den sekä asun­to­jen toteut­ta­mi­seksi Gal­le­ria- ja Kaup­puri-kort­te­lei­hin. Alle­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa 29.1. oli­vat läsnä Skans­kan tek­ni­nen pääl­likkö Kimmo Aho­nen, alue­joh­taja Sakari Jämsä, sekä Ari­nan toi­mi­tus­joh­taja Veli-Matti Puu­tio ja hal­lin­to­joh­taja Paavo Härö.

Urak­ka­so­pi­muk­set alle­kir­joi­te­taan yhteis­toi­min­ta­so­pi­muk­sen puit­teissa kulu­van vuo­den aikana.

Ajankohtaista