Ajankohtaista

Ensimmäinen hissikuilu Kivisydämeen

Kivi­sy­dä­meen joh­ta­vien his­si­kui­lu­jen lou­hinta on käyn­nissä. Höyry nousee par­hail­laan Kaup­pa­kes­kus Val­kean ton­tilla, sillä Val­kean his­si­kuilu on ensim­mäi­nen Kivi­sy­dä­meen läpi­puh­kaistu kohde. Val­keasta Kivi­sy­dä­meen vie­vän kui­lun syvyys on noin 20 met­riä.

Kivi­sy­dä­men lou­hok­sella työs­ken­te­levä Lem­min­käi­sen pro­jekti-insi­nööri Jarkko Meri­läi­nen tie­tää, missä kes­kus­tan alai­sessa lou­hin­ta­hank­keessa men­nään:
-Kesällä 2012 aloi­te­tun pysä­köin­ti­lai­tok­sen osalta työ on jo pit­källä. Kivi­sy­däntä var­ten kal­liota on lou­hittu jo yli 260 000 kiin­to­kuu­tiota, noin 90% kai­kesta  lou­hit­ta­vasta maa-ainek­sesta.

Pysä­köin­ti­ti­lo­jen käy­tä­vien alkaessa val­mis­tua Kivi­sy­dä­messä jat­ke­taan käy­tä­vien alle tule­vien huol­to­ti­lo­jen sekä useassa pis­teessä kes­kus­tan alu­eella sijait­se­vien his­si­kui­lu­jen lou­hin­taa.

-His­si­kui­lut lou­hi­taan alhaalta Kivi­sy­dä­mestä käsin aina osio ker­ral­laan pik­ku­hil­jaa maan­pin­taa lähes­tyen. Räjäy­tys­töitä enna­koi tarkka suun­nit­telu- ja var­mis­tus­vaihe, jotta kui­lua var­ten loh­kais­tut osat saa­daan loh­kea­maan suun­ni­tel­mien mukaan. Val­ke­aan joh­ta­vassa kui­lussa on tehty räjäy­tyk­siä noin ker­ran päi­vässä. Räjäy­tys­ten jäl­keen irron­nut kiviai­nes on kasattu ja kul­je­tettu ulos kal­lio­luo­lasta Orit­ka­riin, Meri­läi­nen ker­too.
Räjäy­tyk­sessä syn­tyvä kiviai­nes, louhe, toi­mi­te­taan Orit­ka­riin sata­maan hyö­ty­käyt­töön. Louhe käy­te­tään maa-ainek­sena satama-alu­eella.

Val­kean osuus on noin 10% Kivi­sy­dä­men kus­tan­nuk­sista

-Kivi­sy­dän on koko­nai­suu­tena mie­len­kiin­toi­nen hanke. Lou­hin­ta­työ on monella tapaa asioi­den yhteen­so­vit­ta­mista, ja esi­mer­kiksi Val­kean his­si­kui­lun lou­hinta on edel­lyt­tä­nyt hyvää yhteis­pe­liä niin kaup­pa­kes­kuk­sen työ­maan, Kivi­sy­dä­men kuin lähiym­pä­ris­tön kes­kus­tan toi­mi­joi­den kanssa.

Val­kean his­si­kuilu sijait­see Iso­ka­dun puo­lei­sessa päässä kort­te­lia. Työ­maalla työs­ken­nel­lään nyt his­si­kui­lun maan­pääl­lis­ten raken­tei­den val­mis­te­lu­töissä.
Ton­tille puh­kais­taan myö­hem­mässä vai­heessa myös toi­nen kuilu huol­to­his­sejä var­ten. Kivi­sy­dä­men kus­tan­nus­ten lisäksi Val­kea vas­taa kal­lio­ti­loi­hin sijoit­tu­vien huol­to­ti­lo­jen raken­nus­kus­tan­nuk­sista.

Ajankohtaista