Ajankohtaista

Valkean perustustyöt käyntiin

Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kunta on myön­tä­nyt 8.1.2014 kokouk­ses­saan Osuus­kauppa Ari­nalle Kaup­pa­kes­kus Val­kean aloi­tus­lu­van ja raken­nus­lu­vat.

Arina jat­kaa kaup­pa­kes­kuk­sen var­si­naista raken­nus­suun­nit­te­lua sekä käyn­nis­tää Val­kean perus­tus­työt ja muut luvan mukai­set poh­ja­ra­ken­ta­mis­työt. Kesällä aloi­tet­tuja maa­ra­ken­nus- ja poh­ja­ra­ken­nus­töitä jat­ke­taan rin­nan perus­tus­töi­den kanssa. Myös jat­ko­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vät han­kin­nat käyn­nis­te­tään.

Pää­ura­koit­si­jan esit­tely tam­mi­kuun lopussa

Raken­nusu­ra­koit­si­jan valin­taan liit­ty­viä neu­vot­te­luja jat­ke­taan ja tar­ken­ne­taan siten, että pää­ura­koit­sija on tar­koi­tus jul­kis­taa tam­mi­kuun lopussa.

Jul­kis­tuk­sen yhtey­dessä ker­ro­taan lisää raken­nus­hank­keen ete­ne­mi­sestä.

Ajankohtaista