Ajankohtaista

Keskustan kehittäminen käynnistyi kaupungin aloitteesta jo vuonna 2001

Vuonna 2001 laa­dit­tiin Oulun kes­kus­tan maan­käy­tön ja lii­ken­teen tavoi­te­suun­ni­telma (MALI2020), jonka kau­pun­gin­val­tuusto hyväk­syi. Suun­ni­telma laa­dit­tiin yhteis­työssä Kes­kus­tan kehit­tä­mi­sen neu­vot­te­lu­kun­nan kanssa. Mukana oli ydin­kes­kus­tan asu­ka­syh­dis­tyk­sen, lii­ken­nöit­si­jöi­den, lii­ke­kiin­teis­tö­jen omis­ta­jien ja Oulun Lii­ke­kes­kus ry:n edus­ta­jia. Val­mis­te­lun aikana jär­jes­tet­tiin semi­naa­reja ja oulu­lais­ten mie­li­pi­teitä kes­kus­tan kehit­tä­mi­sestä kar­toi­tet­tiin laa­jalla asu­kas­ky­se­lyllä.

Suun­ni­tel­malla halut­tiin luoda edel­ly­tyk­set Oulun kes­kus­tan veto­voi­mai­suu­delle ja kil­pai­lu­ky­vylle. Yhtei­seksi kes­kus­tan kehit­tä­mi­sen tavoit­teeksi ase­tet­tiin ”Walcyng Oulu” (wal­king and cycling Oulu). Termi kuvaa katu- ja kau­pun­kie­lä­mää, kult­tuu­ria ja lii­ken­ne­muo­toja. Kau­punki halusi käyn­nis­tää kes­kus­tan kehit­tä­mi­sen ja pyysi kiin­teis­tö­no­mis­ta­jia (yhtenä Osuus­kauppa Arina) mukaan.

Kes­kus­tan kehit­tä­mi­nen käyn­nis­tyi Ari­nan osalta hotel­lin laa­jen­nuk­sella 

Vuonna 2001 lin­ja­tuista kehit­tä­mis­toi­men­pi­teistä ensim­mäis­ten jou­kossa halut­tiin toteut­taa maa­na­lai­nen pysä­köin­ti­rat­kaisu, koska sen kat­sot­tiin luo­van edel­ly­tyk­siä käve­ly­kes­kus­tan laa­jen­ta­mi­selle Iso­ka­dulle ja Pak­ka­huo­neen­ka­dulle sekä Tori­ka­dun muut­ta­mi­selle jouk­ko­lii­ken­ne­ka­duksi. Arina käyn­nisty osal­taan ensim­mäi­senä Sokos Hotel Ari­nan laa­jen­nuk­sen ja aloitti sen jäl­keen kaup­pa­kes­kus­hank­keen val­mis­te­lun. Kaup­pa­kes­kus Val­kea on Ari­nan lähes 100-vuo­ti­sen his­to­rian suu­rin inves­tointi

Kuva tavoi­te­suun­ni­tel­masta (MALI 2020) — ydin­kes­kus­tan kau­pal­li­nen visio

Kaup­pa­kes­kus Val­kea ja katettu jul­ki­nen käve­ly­ka­tuo­suus ovat tavoi­te­suun­ni­tel­maa tuke­via

Oulun merel­li­nen sijainti ja vuo­den­ajoit­tain vaih­te­le­vat olo­suh­teet ovat oulu­lai­sia vah­vuuk­sia. Tavoit­teena on elävä kau­punki kaik­kina vuo­de­nai­koina. Tavoi­te­suun­ni­tel­massa on lin­jattu, että kau­pun­kiym­pä­ris­tössä tulee kehit­tää jul­kista katu­ti­laa toi­mi­vana sosi­aa­li­sena ympä­ris­tönä.
Kaup­pa­kes­kus Val­kean käve­ly­ka­tuo­suu­den kat­ta­mi­nen ja ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen läpi­kulku ovat herät­tä­neet laa­jasti kes­kus­te­lua. Käve­ly­ka­tua­lu­eet ovat jul­kista tilaa, joi­den käy­töstä päät­tää kau­punki. Iso­ka­dun muut­ta­mi­nen käve­ly­ka­duksi Saa­ris­to­ka­dun ja Pak­ka­huo­neen­ka­dun välillä lin­jat­tiin kau­pun­gin toi­mesta jo tavoi­te­suun­ni­tel­massa vuonna 2001.
Kaup­pa­kes­kus Val­kea lisää osal­taan Oulun ydin­kes­kus­tan veto­voi­maa: Gal­le­ria ja Kaup­puri ‑kort­te­lei­den sekä nii­den väli­sen käve­ly­ka­tuo­suu­den muo­dos­tama lähes 20 000 neliön koko­nai­suus tuo kes­kus­taan uusia veto­voi­mai­sia pal­ve­luja ja run­saasti viih­tyi­sää ympä­ri­vuo­tista oles­ke­lu­ti­laa kau­pun­ki­lai­sille.
Val­kea on tar­koi­tus toteut­taa Oulun kau­pun­gin ja kau­pun­ki­lais­ten tah­to­ti­lan mukai­sesti. Osuus­kauppa huo­mioi toteu­tuk­sessa raken­nut­ta­jana niin raken­nus­tek­ni­set kuin ark­ki­teh­tuu­rin osalta käy­tän­nöl­li­set, esteet­ti­set, sekä kes­kus­tan elin­voi­mai­suutta ja viih­tyi­syyttä lisää­vät rat­kai­sut.
Pal­ve­lut, lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ja asu­mi­sen tavoit­teet suun­ni­tel­laan kort­te­leissa koko­nai­suu­tena siten, että ne lisää­vät Oulun kes­kus­tan veto­voi­maa paik­kana elää, liik­kua, asua, har­ras­taa ja yrit­tää.
Lisä­tie­toa:
Osuus­kauppa Arina, toi­mi­tus­joh­taja Veli-Matti Puu­tio, veli-matti.puutio@sok.fi, p. 050 539 8807.
Osuus­kauppa Arina, mark­ki­noin­ti­joh­taja Pasi Ruus­ka­nen, pasi.ruuskanen@sok.fi, p. 050 430 1747.
Linkki:
MALI2020-tavoi­te­suun­ni­telma
Ajankohtaista