Ajankohtaista

Kaupunkilaisten olohuone ja ympäri vuorokauden läpikuljettava tila

Oulun käve­ly­kes­kusta on laa­jen­tu­massa vuonna 2001 laa­di­tun MALI2020-suun­ni­tel­man mukai­sesti Rotu­aa­rilta Iso­ka­dulle ja Pak­ka­huo­neen­ka­dulle.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean raken­nut­ta­mi­nen kah­den kes­kus­ta­kort­te­lin ja välissä kul­ke­van Iso­ka­dun kesä­ka­tuo­suu­den muo­dos­ta­maksi koko­nai­suu­deksi on ainut­laa­tuista sekä Oulussa että laa­jem­min­kin Suo­messa.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean 30 met­rin pitui­sesta ja 900 m² laa­jui­sesta käve­ly­ka­tuo­suu­desta on tar­koi­tus toteut­taa sekä Oulun kau­pun­gin MALI2020-suun­ni­tel­massa että kau­pun­ki­lais­ten lukui­sissa palaut­teissa toi­voma olo­huone ja ympäri vuo­ro­kau­den läpi­kul­jet­tava tila.

Kaup­pa­kes­kuk­sen yhdis­tävä käve­ly­ka­tuo­suus on, kuten kadut yleen­sä­kin, jul­kista tilaa. Poik­keuk­sel­li­sen tilasta tekee yksi­tyis­koh­dat. Katuo­suu­desta tulee katettu ja ympä­ri­vuo­ti­sesti läm­min jul­ki­nen tila, mikä on ainut­laa­tuista Oulun levey­sas­teilla ja poh­joi­sissa olo­suh­teissa. Käve­ly­ka­tuo­suus on tar­koi­tettu paitsi Iso­ka­dun jalan­kul­ku­lii­ken­teelle myös moni­puo­li­sessa kaup­pa­kes­kuk­sessa asioi­vien asiak­kai­den viih­ty­mi­seen.

Viih­tyisä koh­taa­mis­paikka 

 Katettu katuo­suus tar­joaa kulut­ta­jille viih­tyi­sän oles­kelu- ja koh­taa­mis­pai­kan eli kau­pun­ki­lais­ten olo­huo­neen, jossa voi paitsi tavata tut­ta­via myös jär­jes­tää ympä­ri­vuo­den eri­lai­sia tapah­tu­mia, esim. musiik­kie­si­tyk­siä, muo­ti­näy­tök­siä, puhe­ti­lai­suuk­sia jne.

Oulun Kivi­sy­dän-pysä­köin­ti­lai­tok­sesta tulee suora yhteys viih­tyi­sään jul­ki­seen tilaan. Käve­ly­ka­tuo­suus on myös ympäri vuo­ro­kau­den läpi­kul­jet­tava tila, jossa ei tar­vitse väis­tellä huol­toau­toja tai muita ajo­neu­voja. Käve­ly­ka­tuo­suu­den kat­ta­mi­nen lisää viih­tyi­syyttä ja mah­dol­lis­taa tilan tehok­kaan ympä­ri­vuo­ti­sen käy­tön. Suun­ni­teltu valo­ka­te­rat­kaisu paran­taa kesä­ka­dun ener­gia­te­hok­kuutta, vähen­täen jul­ki­sen tilan läm­pö­ener­gian­ku­lu­tusta ja jääh­dy­tyk­sen tar­vetta.

Kadun ylle raken­net­tava valo­kate (valoau­kot ja kat­teen sivu­la­si­sei­nät) muo­dos­taa yhdessä kaup­pa­kes­kuk­sen katuo­suu­den lasi­sei­nien kanssa viih­tyi­sän valoi­san koko­nai­suu­den. Kaup­pa­kes­kuk­sen käve­ly­ka­tuo­suu­desta muo­dos­tuu Oulun kau­pun­gin suu­rin ja eni­ten lasi­pin­taa sisäl­tävä jul­ki­nen tila.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean raken­nut­ta­mi­sen edis­tyessä kau­pun­ki­lai­set saa­vat kai­paa­mansa viih­tyi­sän, valoi­san ja ympä­ri­vuo­ti­sesti läm­pi­män olo­huo­neen.

Ajankohtaista