Ajankohtaista

Kaavasta rakennuslupaan


Oulun kau­punki käyn­nisti kes­kus­tan kaup­pa­kes­kus­kort­te­leita kos­ke­van ase­ma­kaa­voi­tuk­sen syk­syllä 2007 laa­ti­malla tavoit­teet ja aika­tau­lun sisäl­tä­neen osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­man. Suun­ni­telma oli jul­ki­nen ilmoi­tus kaa­va­hank­keesta ja jaet­tiin tie­doksi kau­pun­gin tek­ni­selle lau­ta­kun­nalle ja ase­tet­tiin jul­ki­sesti näh­tä­ville. Kaa­voi­tuk­sen käyn­nis­tyessä mm. Gal­le­ria-kort­te­lissa oli nykyistä useam­pia ton­ti­no­mis­ta­jia, joissa suur­ten hank­kei­den ede­tessä tapah­tuu usein muu­tok­sia.
 

Ase­ma­kaa­va­luon­nos esi­tel­tiin tek­ni­selle lau­ta­kun­nalle 2008 alussa. Luon­nosta tar­ken­net­tiin ehdo­tuk­seksi, joka oli tek­ni­sen lau­ta­kun­nan käsit­te­lyssä useita ker­toja 2008–2011. Ase­ma­kaa­voi­tus sisälsi ohjeel­li­sen vii­te­suun­ni­tel­man, johon kaa­va­pro­ses­sin jäl­kei­sessä var­si­nai­sessa raken­nus­suun­nit­te­lu­vai­heessa tulee tar­ken­nuk­sia ja muu­tok­sia.
Osana ase­ma­kaa­voi­tus­pro­ses­sia Oulun kau­punki ja Osuus­kauppa Arina yhdessä Gal­le­ria-kort­te­lin mui­den ton­ti­no­mis­ta­jien kanssa laa­ti­vat syk­syllä 2011 maan­käyt­tö­so­pi­muk­sen, jossa sovit­tiin tont­tien ase­ma­kaa­voit­ta­mi­sesta; tavoit­teista, ehdoista ja kor­vauk­sista. Maan­käyt­tö­so­pi­mus ja ase­ma­kaava liit­ty­vät toi­siinsa, mah­dol­li­sissa ris­ti­rii­ta­ti­lan­teissa nou­da­te­taan ase­ma­kaa­vaan sisäl­töä.
Ase­ma­kaa­voi­tuk­sesta ja maan­käyt­tö­so­pi­muk­sista pää­te­tään kau­pun­gin­val­tuus­tossa, lau­ta­kun­nan val­mis­tel­lessa ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esit­täessä nii­den hyväk­sy­mistä. Gal­le­ria-kort­te­lin osalta ase­ma­kaa­vaa käsi­tel­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sessa kah­teen ker­taan syk­syllä 2011 ja esi­tet­tiin pää­tet­tä­väksi kau­pun­gin­val­tuus­tolle alku­vuo­desta 2012. Ase­ma­kaava tuli voi­maan maa­lis­kuussa 2012.
Osuus­kauppa Arina aloitti kaup­pa­kes­kuk­sen tar­kem­man raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­seen täh­tää­vän suun­nit­te­lun huh­ti­kuussa 2012. Suun­nit­telu on moni­ta­hoista. Mukana on tois­ta­kym­mentä suun­nit­te­luos­a­puolta, esi­merk­keinä arkkitehti‑, rakenne‑, pohjarakennus‑, palo- ja turvallisuus‑, ympä­ristö- ja energia‑, lii­kenne- ja kau­pal­li­set suun­nit­te­li­jat.
Kaup­pa­kes­kus­hank­keen suun­ni­tel­mia on esi­telty, täs­men­netty ja hyväk­sy­tetty eri viran­omai­sille useissa vai­heissa. Yhtenä esi­merk­kinä han­ketta on esi­telty ja täs­men­netty Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­nan aset­ta­malle kau­pun­ki­ku­va­työ­ryh­mälle vuonna 2013 vii­desti. Toi­sena esi­merk­kinä Gal­le­ria-kort­te­lin tont­teja on suun­nit­te­lun ede­tessä yhdis­tetty, minkä joh­dosta hyvällä suun­nit­te­lulla raken­nusoi­keus on voitu hyö­dyn­tää lähes täy­si­mää­räi­sesti.
Oulun raken­nus­lau­ta­kunta myönsi Ari­nan kaup­pa­kes­kus­hank­keelle 8.1.2014 kokouk­ses­saan aloi­tus­lu­van ja raken­nus­lu­vat. Ensim­mäi­nen lupa­ha­ke­mus jätet­tiin loka­kuun alussa 2013. Lupa­ha­ke­muk­set lii­te­ai­neis­toi­neen ovat laa­joja, jopa sato­jen sivu­jen koko­nai­suuk­sia. Lupa­ha­ke­muk­sia täs­men­ne­tään ja täy­den­ne­tään tar­vit­taessa viran­omais­ten pyyn­nöstä.
 

Teks­tiä päi­vi­tetty 9.1. vii­mei­sen kap­pa­leen osalta
Ajankohtaista