Ajankohtaista

Uusimmat uutiset Valkea-hankkeesta

Tässä blo­gissa ker­romme tuo­reim­mat uuti­set kaup­pa­kes­kus Val­kean raken­ta­mi­sesta ja tie­do­tamme pro­jek­tin ete­ne­mi­sestä. Uutta tie­do­tet­ta­vaa on luvassa jo heti tam­mi­kuun alku­puo­lella, joten pysy kuu­lolla. Jat­kossa kaup­pa­kes­kusta kos­ke­vat jutut, tie­dot­teet ja muut tie­don­mu­rut löy­ty­vät täältä yhdestä ja samasta osoit­teesta.

Kom­ment­teja ja näkö­kul­mia Val­ke­aan tulet kuu­le­maan niin raken­nus­vai­heessa mukana ole­vilta hen­ki­löiltä, kuin jat­kossa tule­van kaup­pa­kes­kuk­sen toi­min­nassa aika­naan tii­viisti mukana ole­vilta ari­na­lai­silta. Kes­kei­nen sijainti kau­pun­gin sydä­messä, mil­jöö ja liik­ku­mi­nen, sekä kaik­ki­nensa suu­ren kokonsa vuoksi huo­miota herät­tävä raken­nus­hanke herät­tää mie­li­pi­teitä, ideoita ja toi­veita, joita kuu­lemme mie­lel­lämme myös tämän blo­gin kautta.

Kom­men­toi, twiit­taa tai kuvaa mitä sinulla on mie­les­säsi. Twit­te­rissä ja Ins­ta­gra­missa hash­tag #val­kea tuo kom­ment­tisi suo­raan tähän blo­giin. 🙂

Ollaan kuu­lolla!


Ajankohtaista