Ajankohtaista

Rakentaminen sujuu aikataulussa

Arina on kulut­ta­jao­suus­kunta, omis­ta­jina lähes 150000 poh­jois­suo­ma­laista koti­ta­loutta. Ari­nan teh­tä­vänä on tuot­taa pal­ve­luja ja hyö­tyjä, joita omis­ta­jat saa­vat käyt­tä­mällä pal­ve­luja. Ari­nan kaup­pa­kes­kusin­ves­tointi on pal­ve­lu­jen ja myös hyö­ty­jen lisää­mistä omis­ta­jille. Arina arvioi, että tule­via pal­ve­luja tulee käyt­tä­mään noin 100 000 eli 2/3 Ari­nan omis­ta­ja­ta­louk­sista.

Kaup­pa­kes­kuk­sen nimeksi Val­kea

Ari­nan hanke sai tänään nimek­seen Kaup­pa­kes­kus Val­kea. Arina jär­jesti alku­vuonna hank­keen nimi­kil­pai­lun, johon tuli yli 500 nimieh­do­tusta. Osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvot­tiin lah­ja­kort­teja. Lopul­lista kaup­pa­kes­kus­ni­meä ehdo­tus­ten jou­kosta ei löy­ty­nyt, vaan nimi on pien­ryh­mä­työn jat­ko­ke­hit­tä­mi­sen tulos.

Kaup­pa­kes­kuk­seen suun­ni­tel­lun hoh­ta­van val­kean ylei­sil­meen lisäksi nimi liit­tyy poh­joi­sen valoi­siin kesäöi­hin sekä tal­vi­kau­den lumeen ja jää­hän. Vuo­de­nai­ko­jen ohella val­kea yhdis­tyy läm­pöi­seen tuleen ja tuli­pe­sän ari­naan. Nimi sopii myös kaup­pa­kes­kuk­sen kes­kei­seen sijain­tiin Poh­jo­lan val­keassa kau­pun­gissa.

Hank­keen vas­tuu­hen­ki­löitä lisätty

Arina lisää osal­taan kaup­pa­kes­kus­hank­kee­seen vas­tuu­hen­ki­löitä. Sokos-tava­ra­ta­lo­joh­ta­jana aloitti keväällä Anu Jun­nik­kala-Alho. Myyn­ti­pääl­likkö Hannu Salo on aloit­ta­nut kesällä Sokos Herkku –ruo­ka­kau­pan pääl­lik­könä, toi­mien raken­nusa­jan myös Ari­nan mar­ket­kau­pan pro­jek­ti­teh­tä­vissä. Kaup­pa­kes­kus­hank­keen tek­ni­sestä raken­nut­ta­mi­sesta vas­taa Ari­nan pal­ve­luk­seen elo­kuun alussa siir­ty­nyt raken­nut­ta­ja­pääl­likkö Petri Pii­rala. Kaup­pa­kes­kuk­sen lii­ke­ti­lo­jen vuo­krauk­sessa Ari­nan yhteis­työ­kump­pa­nina toi­mii Jones Lang LaSalle kaup­pa­kes­kus­kon­sultti Kaisu Pie­ni­mäen joh­dolla.

Uusia työ­paik­koja Ouluun

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on osa Oulun kau­pun­ki­kes­kus­tan elin­voi­mai­suu­den ja veto­voi­mai­suu­den kehit­tä­mistä. Hanke työl­lis­tää raken­nusai­kana satoja raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia. Val­mis­tut­tu­aan kaup­pa­kes­kus työl­lis­tää n. 250 Ari­na­laista ja kaik­ki­aan jopa 400 työn­te­ki­jää, mikä mer­kit­see Ouluun n. 300 uutta työ­paik­kaa. Hank­kee­seen sitou­tuu kaik­ki­aan yli 100 milj. euroa, esim. osuus Oulun Kivi­sy­dä­men raken­ta­mis­kus­tan­nuk­sista on n. 10%.

Ajankohtaista