Ajankohtaista

Rakennuttajapäällikkö Petri Piiralan terveiset

“Vii­me­viik­koina työ­maalta kan­tau­tu­nut pauke joh­tuu tuki­pont­tauk­sista, joilla raken­net­ta­van kaup­pa­kes­kuk­sen monttu tue­taan.”

Osuus­kauppa Ari­naan vas­ti­kään valittu raken­nut­ta­ja­pääl­likkö Petri Pii­rala on ele­men­tis­sään. Hänen val­vo­van sil­mänsä alla Oulun kes­kus­tan kaup­pa­kes­kus­työ­maalla teh­dään tällä het­kellä poh­ja­töitä tule­via perus­tuk­sia var­ten.  Nyt kun pur­ku­työt on saatu val­miiksi, kort­te­lin van­ho­jen raken­nus­ten pai­kalla sijait­see suuri monttu, jossa noin kol­men­kym­me­nen raken­ta­jan vah­vui­nen Lem­min­käi­nen Infa Oy:n työ­po­rukka kai­vaa ja injek­toi maata sekä poraa ja lou­hii kal­liota val­mis­tel­len var­si­nai­sen raken­nus­vai­heen aloi­tusta.

– Ennen alku­tal­vesta teh­tä­vää perus­ki­ven muu­rausta käyn­nissä on useita val­mis­te­le­via työ­vai­heita. Vii­me­viik­koina työ­maalta kan­tau­tu­nut pauke joh­tuu tuki­pont­tauk­sista, joilla raken­net­ta­van kaup­pa­kes­kuk­sen monttu tue­taan. Pont­tauk­sessa työ­maan reu­noilla näky­vissä ole­vat teräs­pal­kit ank­ku­roi­daan kal­lioon vähin­tään met­rin syvyy­delle. Työ­maalla teh­dään myös suih­kuin­jek­toin­teja ja pora­paa­lu­tusta, joilla maata ja kal­liota luji­te­taan. Tällä enti­ses­tään vah­vis­te­taan tule­van kiin­teis­tön sekä naa­pu­ri­kiin­teis­tö­jen perus­tuk­sia. Maan­ra­ken­nus­työt vaa­ti­vat erit­täin suurta tark­kuutta, sillä muun muassa maan alla kul­ke­vat put­ket ja tie­to­lii­ken­ne­kaa­pe­loin­nit ovat sekä haas­ta­vissa että myös yllät­tä­vissä pai­koissa pii­rus­tuk­sista huo­li­matta, Pii­rala ker­too.

Raken­nut­ta­ja­pääl­lik­könä Pii­ra­lan teh­tä­viin kuu­luu sovit­tu­jen Ari­nan raken­nus­pro­jek­tien joh­ta­mi­nen ja tule­vai­suu­dessa myös osal­lis­tu­mi­nen raken­nut­ta­mi­sen kehit­tä­mi­seen. Meneil­lään ole­vista ja tule­vista inves­toin­neista käyn­nissä oleva kaup­pa­kes­kus­hanke tulee vie­mään suu­rim­man osan hänen ajas­taan seu­raa­vien parin vuo­den ajan. Hän on raken­nut­ta­massa myös naa­pu­ri­kort­te­lissa työn alla ole­vaa Otto Kar­hin puis­toon nouse­vaa kah­vila-ravin­to­laa.

– Muu­ta­mien ete­lässä vie­tet­ty­jen vuo­sien jäl­keen olen tyy­ty­väi­nen paluu­muut­taja. Olin 2‑vuotias kun muu­timme per­hei­nemme Fors­sasta Hau­ki­pu­taalle. Lukion kävin Kem­pe­leessä ja myö­hem­min opis­ke­lin Oulun yli­opis­tossa raken­ta­mis­tek­niik­kaa. Aloi­tin työ­urani Iso­ka­dun var­ressa sijain­neessa pie­nessä raken­nut­ta­ja­kon­sult­ti­toi­mis­tossa kir­jai­mel­li­sesti kiven­hei­ton päässä kaup­pa­kes­kuk­sen raken­nus­työ­maasta. On kai­ken kaik­ki­aan ilo olla takai­sin tutussa Oulussa. Lap­si­per­heen isänä arvos­tan muun muassa sitä, että työ­mat­kat ovat koh­tuul­li­sia ja aika ei kulu ruuh­kissa jonot­ta­mi­seen. Myös met­säs­tys­har­ras­tus on toi­veissa aloit­taa nyt uudel­leen.

Oulun kes­kusta on Pii­ra­lalle var­sin tut­tua aluetta — Petri on ollut mukana Ari­nan hank­keissa jo aiem­min vuo­si­tu­han­nen vaih­tee­seen ajoit­tu­neen Sokos Hotel Ari­nan, sitä ympä­röi­vien ravin­to­loi­den sekä kokous­ti­lo­jen raken­nut­ta­mi­sen myötä. Muista 2000-luvulla toteu­te­tuista kes­kus­tan pro­jek­teista mai­nit­ta­koon Radis­son Blun remontti sekä Scan­dicin ja Finn­ki­non raken­ta­mi­nen. Hyp­päys uusiin haas­tei­siin on siten myös osit­tain hel­pot­tu­nut, sillä yhteis­työ­kump­pa­nit ja kol­le­gat ovat pää­osin tut­tuja aiem­mista työ­teh­tä­vistä.

– Ylei­sesti hank­keissa yksi kiin­nos­ta­vim­mista vai­heista oman työni kan­nalta on val­mis­te­le­vien töi­den, suun­nit­te­lun ja lupa-asioi­den saat­ta­mi­nen sii­hen vai­hee­seen, että ura­koit­si­jat vali­taan ja var­si­nai­set raken­nus­työt saa­daan käyn­tiin. Hank­keen kan­nalta mie­len­kiin­toista on myös lop­pusuo­raa koh­den lähes­tyt­täessä lähes val­miin raken­nuk­sen kalus­tus- ja sisus­tus­vai­heen työt. Ehdo­ton huip­pu­hetki raken­nus­pro­jek­tissa ovat tie­tysti var­si­nai­set ava­jai­set, joita näillä näky­min pääs­tään juh­li­maan lop­pusyk­systä 2015.

Ajankohtaista