Ajankohtaista

Kauppakeskuksen rakennustyöt alkamassa

Osuus­kauppa Ari­nan his­to­rial­li­sen suuri hanke ete­nee pian raken­nus­vai­hee­seen. Pur­ku­työt ovat lop­pusuo­ralla ja pian kaup­pa­kes­kus koko komeu­des­saan alkaa nousta Oulun ydin­kes­kus­taan. Sen on määrä olla val­mis jou­lu­kaup­paan 2015.

Kaup­pa­kes­kuk­sen Sokos-tava­ra­ta­lon joh­ta­jaksi on valittu Anu Jun­nik­kala-Alho. Hän on toi­mi­nut aiem­min Ari­nan talous­pääl­lik­könä. Anu on erit­täin mää­rä­tie­toi­nen ja yrit­tä­jä­hen­ki­nen. Tavoit­teel­li­suutta ja ana­lyyt­ti­suutta ei myös­kään Sokos-joh­ta­jalta puutu.

– Olen erit­täin moti­voi­tu­nut uusista haas­teista. Näin alkuun teh­tä­vä­lis­talla on suun­nit­te­lua, raken­ta­mista ja lii­ke­toi­min­nan kehi­tys­työtä, Anu tuu­maa uudesta työs­tään. Syk­syn työ­teh­tä­vät pai­not­tu­vat tilo­jen suun­nit­te­luun sekä vuo­kra­lais­ten hake­mi­seen. Alkusyk­systä jul­kis­te­taan myös kaup­pa­kes­kuk­sen nimi. Nyt vuo­rossa on raken­ta­mi­sen ohella tutus­tu­mista mui­hin Sokok­siin ja Oulun tava­ra­ta­lon koko­nai­suu­den suun­nit­te­lua.

– Syksy tulee var­masti ole­maan kii­rei­nen, mutta hen­gäh­tää­kin ehtii per­heen perin­tei­sellä syys­lo­ma­reis­sulla, Anu ker­too.
Pitkä odo­tus pal­ki­taan

Anu, kuten muut­kin oulu­lai­set ja poh­jois­suo­ma­lai­set Ari­nan omis­ta­jat, odot­taa jo kovasti kaup­pa­kes­kuk­sen avau­tu­mista.

– Hen­ki­lö­koh­tai­sesti kiin­nos­ta­vim­pia Sokok­sen tuo­tea­lueita ovat pukeu­tu­mi­nen ja kos­me­tiikka, mutta myös urheilu, jos Sokos-koko­nai­suus sen sisäl­tää, hän lis­taa.

– Sokos-tava­ra­ta­lon vah­vuuk­sina pidän moni­puo­li­suutta ja kat­ta­vaa vali­koi­maa, Jun­nik­kala-Alho kehuu suun­nit­te­lu­vai­heessa ole­vaa tava­ra­ta­loa. Kaup­pa­kes­kus tuo­kin kauan odo­tet­tua piris­tystä Oulun kes­kus­taan.

– Tavoit­tee­namme on tuoda omis­ta­jil­lemme Oulun kes­kus­taan sekä vali­koi­mal­taan että pal­ve­lul­taan Poh­jois-Suo­men paras ruo­ka­kauppa: Sokos Herkku. Lisäksi tavoit­teena on tuoda kes­kus­taan myös uutta kah­vila- ja ravin­to­la­toi­min­taa, Anu kuvai­lee. Aivan uutta ilmettä kes­kus­taan tuo myös eksoot­ti­nen ja katettu kesä­katu.

– Omis­ta­jiemme pal­ve­lut laa­je­ne­vat Sokos-tava­ra­ta­lon ja kaup­pa­kes­kuk­sen myötä mer­kit­tä­västi ja samalla omis­ta­jien saa­mat hyö­dyt para­ne­vat, Anu ker­too ylpeänä.
Yhdessä teke­mi­sen mei­ninki

Anulle tär­keää on myös hänen tule­vat alai­sensa. Esi­mie­henä hän pyr­kii ole­maan huo­leh­tiva, kan­nus­tava sekä innos­tava.

– Tavoit­tee­namme on luoda viih­tyisä osto­sil­ma­piiri ja huo­leh­tia kor­keasta pal­ve­lun laa­dusta. Sii­hen olen­nai­sesti vai­kut­taa juuri työn­te­ki­jöi­den työil­ma­piiri, siksi aiom­me­kin panos­taa sii­hen, Anu toteaa päät­tä­väi­sesti.

Kai­ken kaik­ki­aan kaup­pa­kes­kus tulee työl­lis­tä­mään noin 400 hen­ki­löä, joista 300 on uusia työn­te­ki­jöitä. Rek­ry­tointi tul­laan toden­nä­köi­sesti käyn­nis­tä­mään vuo­den 2015 alku­puo­lella.

Osuus­kauppa Ari­nan teh­tä­vänä on tuot­taa hyö­tyjä ja pal­ve­luita asia­kas­o­mis­ta­jille. Pal­ve­lut tule­vat täy­den­ty­mään upealla tava­ra­ta­lolla ja hyö­ty­jen tuot­ta­mi­nen onkin ykkös­asia myös Sokok­sen työn­te­ki­jöi­den tule­vassa työn­ku­vassa. Asiak­kaat tule­vat ole­maan asia­kas­pal­ve­lun ammat­ti­lais­ten osaa­vissa käsissä asioi­des­saan Sokos-tava­ra­ta­lossa. Nyt kui­ten­kin täy­tyy odot­taa vielä tovi.

– Raken­ta­mi­nen kes­tää vielä pari vuotta, mutta kuten sano­taan, hyvää kan­nat­taa odot­taa, Anu nau­rah­taa.

Teksti: Char­lotte Dahl­ström
Kuva: Char­lotte Dahl­ström

Ajankohtaista