Ajankohtaista

Purkutyöt käynnistyivät Oulun Galleria-korttelissa

Kaup­pa­kes­kus­hanke on osa Oulun kau­pun­ki­kes­kus­tan elin­voi­mai­suu­den ja veto­voi­mai­suu­den kehit­tä­mistä. Arina his­to­rian suu­rim­paan hank­kee­seen sitou­tuu kaik­ki­aan yli 100 milj. euroa. Hank­keen kus­tan­nuk­set kal­lio­ra­ken­ta­mi­sen osalta ovat n. 14 milj. euroa.

Kaup­pa­kes­kus­hanke työl­lis­tää raken­nusai­kana satoja raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia. Val­mis­tut­tu­aan se tulee ole­maan noin 250 Ari­na­lai­sen työ­paikka ja koko kaup­pa­kes­kuk­sen arvoi­daan työl­lis­tä­vän yhteensä jopa 400 työn­te­ki­jää, mikä mer­kit­see Ouluun noin 300 uutta työ­paik­kaa.

 

Arina aloit­taa lop­pu­ke­sään kes­tä­vät pur­ku­työt Gal­le­ria-kort­te­lissa omis­ta­miensa kiin­teis­tö­jen osalta. Samalla käyn­nis­te­tään maa­ra­ken­nus­työt. Arina, Oulun kau­punki ja raken­nus­kump­pa­nit käyn­nis­ti­vät his­to­rial­li­sen hank­keen tors­taina Paja­rin­kul­masta. Samalla alle­kir­joi­tet­tiin purku- ja maa­ra­ken­nusu­rak­ka­so­pi­muk­set. Raken­nusu­rakka on las­ken­ta­vai­heessa ja kaup­pa­kes­kuk­sen pää­ura­koit­sija vali­taan syk­syyn men­nessä. Arina on käyn­nis­tä­nyt lii­ke­ti­lo­jen vuo­krauk­sen. Pal­ve­luja esi­tel­lään hank­keen edis­tyessä niin lii­ke­ti­loista kiin­nos­tu­neille kuin kulut­ta­jille. Kaup­pa­kes­kus on tavoit­teena avata jou­lun alla 2015.

Arina on kulut­ta­jao­suus­kunta, omis­ta­jina lähes 150000 poh­jois­suo­ma­laista koti­ta­loutta. Ari­nan teh­tä­vänä on tuot­taa pal­ve­luja ja hyö­tyjä, joita omis­ta­jat saa­vat käyt­tä­mällä pal­ve­luja. Ari­nan kaup­pa­kes­kusin­ves­tointi on pal­ve­lu­jen ja myös hyö­ty­jen lisää­mistä omis­ta­jille. Arina arvioi, että tule­via pal­ve­luja tulee käyt­tä­mään noin 100 000 eli 2/3 Ari­nan omis­ta­ja­ta­louk­sista.

Muhok­sen Romu Oy purku-ura­koit­si­jaksi ja Lem­min­käi­nen Infra Oy maa­ra­ken­nusu­ra­koit­si­jaksi

Arina sai viime vii­kolla pur­ku­lu­van omis­ta­mil­leen 1950–1960 luvuilla raken­ne­tuille kiin­teis­töille Gal­le­ria-kort­te­lissa. Arina alle­kir­joitti tänään pur­kuso­pi­muk­sen pai­kal­li­sen Muhok­sen Romu Oy:n kanssa. Gal­le­ria-kort­te­lin As Oy Oulun Piha­rai­dan (Paja­rin­kulma), As Oy Rau­ta­kau­pan­kul­man ja enti­sen SRK ry:n toi­mi­ta­lon pur­ku­työt aloi­te­taan. Pur­ku­työt kes­tä­vät lop­pu­ke­sään saakka. Arina alle­kir­joitti ja käyn­nis­tää lähiai­koina myös maa­ra­ken­nusu­ra­kan Lem­min­käi­nen Infra Oy:n kanssa. Var­si­nai­nen raken­nusu­rakka on las­ken­ta­vai­heessa. Pää­ura­koit­sija on tar­koi­tus valita syk­syyn men­nessä.

 

Kaup­pa­kes­kuk­sen Sokos-tava­ra­ta­lo­joh­ta­jaksi KTM Anu Jun­nik­kala-Alho

Kaup­pa­kes­kus on Gal­le­ria-kort­te­lin kol­men ton­tin, kort­te­lit yhdis­tä­vän kesä­ka­dun ja Sam­po­ta­lon yhdis­tävä koko­nai­suus. Gal­le­riassa lii­ke­ti­loja tulee ‑1.–4. ker­rok­siin ja enti­sessä Rau­ta­kau­pan­kul­massa asun­toja 6.–12. ker­rok­siin. Sam­po­ta­loon tulee lii­ke­ti­loja 1.–3. ker­rok­siin. Lähes 20000 m²  koko­nai­suu­desta rei­lut puo­let muo­dos­tuu Ari­nan Sokos-tava­ra­ta­losta, Sokos Herkku –ruo­ka­kau­pasta sekä ravin­to­loista, kah­vi­loista ja kokous­ti­loista. Sokos-tava­ra­ta­lo­joh­ta­jana on aloit­ta­nut KTM Anu Jun­nik­kala-Alho, joka on toi­mi­nut aiem­min Ari­nan talous­pääl­lik­könä.

Ajankohtaista