Tapahtuma
ma 28.10.2019

Nuorten Putiikki Nuppu

Nuor­ten Putiikki Nuppu kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla toi­mii myyn­ti­paik­kana oulu­lais­ten kou­lu­lais­ten ja nuor­ten itse val­mis­ta­mille tuot­teille. Kauppa tar­joaa oppi­las­ryh­mille mah­dol­li­suu­den ideoida, val­mis­taa ja myydä tuot­teita, joi­den tuo­tot voi­daan käyt­tää vaik­kapa luok­ka­ret­ki­ra­has­to­jen kar­tut­ta­mi­seen.

Kauppa on avoinna maa­nan­tai­sin ja tiis­tai­sin.

Nuor­ten Putiikki tukee nuor­ten omaeh­toista toi­min­taa ja aktii­vista osal­li­suutta.
Työ­me­ne­tel­mässä yhdis­ty­vät yhtei­söl­li­sen ja yhteis­kun­nal­li­sen nuo­ri­so­työn muo­dot.
Yrit­tä­jyys­kas­va­tus kas­vat­taa nuo­rista vas­tuul­li­sia ja osal­lis­tu­via kan­sa­lai­sia. Toi­minta vah­vis­taa myös Oulun lap­siys­tä­väl­listä toi­min­ta­kult­tuu­ria.

Kou­luille opas­tusta antaa Oulun kau­pun­gin yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen koor­di­naat­tori Pau­liina Aula-Kyrö.

Varaa ryh­mäl­lesi vuoro Nuor­ten Putiikki Nup­puun Pau­lii­nalta: pauliina.aula-kyro(at)ouka.fi

Lisä­tie­toja

Nuo­riso-ohjaaja
Maria Orren­maa
p. 050 382 5878

Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen koor­di­naat­tori
Pau­liina Aula-Kyrö
p. 040 182 5114