Ystä­vien­päi­vät Val­keassa 10.–14.2.!

Val­keassa vie­te­tään Ystä­vien­päi­viä 10.–14.2., joi­den aikana jaossa on super­suo­sittu etu­ku­pon­ki­vihko. Kupon­ki­vihko sisäl­tää kym­me­nit­täin upeita tar­jouk­sia Val­kean liik­kei­siin ja ravin­to­loi­hin!

Hae oma etu­ku­pon­ki­vih­kosi Val­kean liik­keistä ti 6.2. alkaen ja hyö­dynnä edut 10.–14.2. Val­keassa!
Huom! Kupon­ki­vih­koja 1 kpl / asia­kas. Kupon­ki­vih­koja rajoi­tettu 10 000 kpl:n erä.

Nap­paa kaveri kai­na­loon ja tule naut­ti­maan kupon­ki­vih­kon eduista!

Kam­pan­jan aikana Val­keassa nau­ti­taan etu­jen lisäksi musii­kista, suklaasta ja tans­sista sekä met­säs­te­tään lah­ja­kort­teja. Lue lisää ohjel­masta alta!

Ter­ve­tu­loa viet­tä­mään iki­muis­toista aikaa elä­myk­sel­li­seen Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan!

Ohjelma

Lau­an­tai 10.2.

Klo 11.00–11.30, Kesä­ka­dun lava

Pel­to­kurki

Oulu­lai­nen Pel­to­kurki hur­maa kuu­li­jansa vah­voilla lau­lus­tem­moilla ja her­källä sano­malla.  Kak­sikko saa­puu Val­ke­aan lau­an­taina 10.2. soit­ta­maan oman musiik­kinsa lisäksi ystä­vän­päi­vän tee­maan vali­koi­tuja cover-kap­pa­leita.

Luvassa on ystä­vyy­den fii­lis­te­lyä ja kos­ket­ta­via tari­noita Pel­to­kur­jen tul­kit­se­mana.

Klo 11:45–12:00, Kesä­ka­dun lava

Suklaan sok­ko­mais­telu by Choco­Som­nia

Oletko todel­li­nen herk­kusuu?

Ylei­sön jou­kosta vali­taan muu­tama her­kut­te­lija, jotka pää­se­vät tes­taa­maan tai­tonsa suklaan mais­te­lussa! Tule siis Kesä­ka­dun lavan lähei­syy­teen klo 11.45!

Klo 12.00–12.05, Kesä­ka­dun lava

Back­pain Dance Crew

BACKPAIN DANCE CREW on oulu­lai­sen tans­si­koulu KPOP­DANCEOU­LUn alla toi­miva kil­pai­leva tans­si­ryhmä. Ryhmä koos­tuu yli kol­mes­ta­kym­me­nestä jäse­nestä ja ryh­män esi­tyk­set ovat­kin taval­li­sesti näyt­tä­viä ja voi­mak­kaita.

Tällä ker­taa Val­kean lavalle astuu hiu­kan pie­nempi kokoon­pano, mutta ystä­vän­päi­vä­tee­mai­sesta esi­tyk­sestä ei silti puutu BACK­PAI­Nille tyy­pil­listä vauh­tia ja eläy­ty­mistä!

Pysähdy siis kat­so­maan tans­sie­si­tystä, jonka ener­gia tuo hymyn kaik­kien huu­lille. ♡

Klo 13.00–13.30, Kesä­ka­dun lava

Pel­to­kurki

Oulu­lai­nen Pel­to­kurki hur­maa kuu­li­jansa vah­voilla lau­lus­tem­moilla ja her­källä sano­malla.  Kak­sikko saa­puu Val­ke­aan lau­an­taina 10.2. soit­ta­maan oman musiik­kinsa lisäksi ystä­vän­päi­vän tee­maan vali­koi­tuja cover-kap­pa­leita.

Luvassa on ystä­vyy­den fii­lis­te­lyä ja kos­ket­ta­via tari­noita Pel­to­kur­jen tul­kit­se­mana.

Lisäksi ohjel­massa lau­an­taina:

Makea suklaa­jahti Val­kean kaup­pa­käy­tä­villä ja Kesä­ka­dulla

Kaup­pa­kes­kuk­seen on pii­lo­tettu 10 suklaista kuorta (käy­tä­ville, ei liik­kei­den tai ravin­to­loi­den sisälle). Kun löy­dät herk­ku­kuo­ren, tule lunas­ta­maan ystä­vän­päi­vän spe­si­aa­li­levy Choco­Som­nian pop up ‑pis­teeltä klo 10–18 Val­kean Kesä­ka­dulta!

Tiis­tai 13.2.

Klo 15.00–17.00, Kesä­katu

Jär­jes­tö­toi­mi­jat esit­te­le­mässä toi­min­taansa

Klo 15.00–20.00, Val­kean nuor­ten­tila Nurkka

Ystä­vyys­oh­jel­maa nuo­rille

Nurkka on tar­koi­tettu 13–29-vuotiaille nuo­rille ja nuo­rille aikui­sille. Ohjel­massa ystä­vyys­bin­goa, lau­ta­pe­lai­lua sekä ystä­vyys­seinä. Tila on avoinna klo 15–20. Ter­ve­tu­loa!

Kes­ki­viikko 14.2.

Klo 15.00–18.00, Kesä­ka­dun lava

DJ Kaasi

Suo­men yksi tun­ne­tuim­mista tis­ki­ju­kista soit­taa ystä­vän­päi­vään sopi­via hyvän­mie­len kap­pa­leita, joi­den tah­tiin tekee mieli bai­lata. This set is all about LOVE!

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan DJ Kaa­sin levy­lau­kun sisäl­löstä!

Klo 18.15–18.20, Kesä­ka­dun lava

Back­pain Dance Crew

BACKPAIN DANCE CREW on oulu­lai­sen tans­si­koulu KPOP­DANCEOU­LUn alla toi­miva kil­pai­leva tans­si­ryhmä. Ryhmä koos­tuu yli kol­mes­ta­kym­me­nestä jäse­nestä ja ryh­män esi­tyk­set ovat­kin taval­li­sesti näyt­tä­viä ja voi­mak­kaita.

Tällä ker­taa Val­kean lavalle astuu hiu­kan pie­nempi kokoon­pano, mutta ystä­vän­päi­vä­tee­mai­sesta esi­tyk­sestä ei silti puutu BACK­PAI­Nille tyy­pil­listä vauh­tia ja eläy­ty­mistä!

Pysähdy siis kat­so­maan tans­sie­si­tystä, jonka ener­gia tuo hymyn kaik­kien huu­lille. ♡

Lisäksi ohjel­massa kes­ki­viik­kona:

Lah­ja­kort­tien met­säs­tystä Val­kean liik­keissä

Päi­vän aikana voit löy­tää lah­ja­kort­teja Val­kean liik­keistä. Löy­täjä saa pitää!

Ystä­vyys­oh­jel­maa nuo­rille Nur­kassa

Nurkka on tar­koi­tettu 13–29-vuotiaille nuo­rille ja nuo­rille aikui­sille. Ohjel­massa ystä­vyys­bin­goa, lau­ta­pe­lai­lua sekä ystä­vyys­seinä. Tila on avoinna klo 15–20. Ter­ve­tu­loa!

Päi­vän juon­taa Matti Mai­nio.