Val­kean Synt­tä­ri­kar­ne­vaa­lit 12.–14.4.!

Vii­kon­loppu täynnä mah­ta­via arvon­toja, tar­jouk­sia ja muita elä­myk­siä koko per­heelle!

Kut­summe sinut juh­lis­ta­maan 8‑vuotissyntymäpäiviämme pe–su 12.–14.4.2024. Synt­tä­rioh­jel­massa on monen­lai­sia arvon­toja ja kisoja, musiik­kia, tai­kuutta ja pal­jon ilma­pal­loja!

Juh­li­taan yhdessä Synt­tä­ri­kar­ne­vaa­leilla per­jan­taista sun­nun­tai­hin!

Tapah­tu­man tuot­taa pai­kal­li­nen tapah­tu­ma­toi­misto Team Simi­Sami.

Synt­tä­rei­den ajan kaup­pa­kes­kus on täynnä lois­ta­via tar­jouk­sia.
Tutustu etui­hin jo etu­kä­teen ti 9.4. alkaen selaa­malla digi­ku­vas­toamme!

Ohjelma

Synt­tä­ri­kar­ne­vaa­lin ohjel­man juon­taa Karo­liina Turu­nen.

Per­jan­tai 12.4.

Klo 11:00 alkaen Ilma­pal­lo­tai­tei­lija Juho Hok­ka­sen live­teos

Ilma­pal­lo­tai­tei­lija Juho Hok­ka­nen luo Kesä­ka­dun lavalle upean ilma­pal­lo­teok­sen, jonka val­mis­tut­tua voit käydä otta­massa kuvia teok­sen kanssa. Tule kat­so­maan, mikä teok­sesta muo­dos­tuu! 🦊

Klo 11:00–12:30, 13:00–15:00 ja 15:45–17:00 Pho­to­booth-valo­ku­vaus­koppi

Super­suo­sittu valo­ku­vaus­koppi jäl­leen mukana Val­kean synt­tä­reillä! Tule ja ota ystä­väsi mukaan kuvaan. Saatte oikean valo­ku­van muis­toksi! Valo­ku­vaus­ko­pin löy­dät Kesä­ka­dulta.

Klo 11:30–17:30 Lego Hill Climb Adven­tu­res ‑kisa

Tule haas­ta­maan kave­risi Lego Hill Climb Adven­tu­res ‑kisassa Kesä­ka­dulla! Par­haan tulok­sen saa­neet pal­ki­taan tuo­te­pal­kin­noin tun­nin välein klo 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 ja 17:30.

Klo 12:00 ja 15:00 Onnen­nu­mero-kisa

Osal­listu kisaan valit­se­malla oma onnen­nu­me­rosi Kesä­ka­dun lat­tialta ja asetu sen päälle sei­so­maan. Pal­kin­toina onnek­kaille lah­ja­kort­teja Val­kean liik­kei­siin!

Klo 14:00 ja 17:30 Box­bol­len-kisa

Jaajo Lin­non­maan Suo­meen tuoma Box­bol­len-pallo haas­taa sinut kokei­le­maan, miten pär­jäät pom­put­te­lussa. Box­bol­len-kisan sar­jat: alle 13 v / 13–17 v / yli 18 v. Voit­ta­jat pal­ki­taan omilla Box­bol­len-pal­loilla, joissa on mukana Jaa­jon nim­mari!

Klo 14:45–17:45 Choco­som­nian Suklaa­ralli

Hae Kesä­ka­dulta Choco­Som­nian pis­teeltä lappu, jonka vih­jei­den perus­teella pää­set osal­lis­tu­maan suklaa­ral­liin ympäri Val­keaa. Palauta täy­tetty lappu Choco­som­nian pis­teelle, niin saat suklai­sen yllä­tyk­sen!

Klo 17:00 Ilma­pal­lon­pu­do­tus

Tule kat­so­maan, kun ilma­pal­lot val­taa­vat Kesä­ka­dun. Nap­paa pallo ja pok­sauta se – jois­sain pal­loissa on pal­kin­toja!

Klo 19:00 Suuri synt­tä­riar­vonta

Synt­tä­ri­kar­ne­vaa­leissa jär­jes­te­tään joka päivä suuri synt­tä­riar­vonta. Päi­vän aikana synt­tä­riar­von­taan osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvo­taan 100 €:n lah­ja­kortti voit­ta­jan valit­se­maan Val­kean liik­kee­seen tai ravin­to­laan! Per­jan­tain voit­taja jul­kis­te­taan klo 19.00 Kesä­ka­dun lavalla.


Lau­an­tai 13.4.

Päi­vän aikana jaossa ilma­pal­loja klo 12 alkaen!*

*Niin kauan kuin pal­loja riit­tää.

Klo 11:00 Gone Swin­gin’, Kesä­ka­dun lava

Oulun kon­ser­va­to­rion ryt­mi­musii­kin bändi Gone Swin­gin’ esit­tää Val­keassa rei­pasta ja mukaan­sa­tem­paa­vaa musiik­kia koko per­heelle! Luvassa tut­tuja las­ten­lau­luja sekä pin­nalle nous­seita pop-hit­tejä, joi­hin per­heen pie­nim­mät­kin saa­vat mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua. Mukana menossa mukana Val­kean mas­kotti Roihu-Kettu!

Klo 12:00–15:30 Choco­Som­nian Suklaa­ralli

Hae Kesä­ka­dulta Choco­Som­nian pis­teeltä lappu, jonka vih­jei­den perus­teella pää­set osal­lis­tu­maan suklaa­ral­liin ympäri Val­keaa. Palauta täy­tetty lappu Choco­som­nian pis­teelle, niin saat suklai­sen yllä­tyk­sen!

Klo 12:15, 14:00 ja 15:00 Pipsa Possu XS Lelussa, 3. ker­ros

Nyt on aika tavata vih­doin rakas­tettu Pipsa Possu! Mukana menossa myös Val­kean oma Roihu-Kettu. Hae samalla ihoasi koris­ta­maan söpö Roihu-Kettu siir­to­ku­va­ta­tuointi!

Klo 12:30 Räp­päri Armas, Nuo­ri­so­tila Nurkka

Raa­he­lais­läh­töi­nen räp­päri Armas kil­paili menes­tyk­sek­käästi Red Bull Sana Sanasta ‑kil­pai­lussa. Hän tar­joaa kuun­te­li­joil­leen uniik­kia musiik­kia, joka ammen­taa ins­pi­raa­tionsa omista tun­teista ja koke­muk­sista. Armas esiin­tyy Val­kean Nuo­ri­so­tila Nur­kassa, 1. ker­rok­sessa.

Osal­listu samalla Nur­kassa nuor­ten omaan arvon­taan! Arvonta käyn­nissä klo 12.00–14.30. Pal­kin­tona Tivo­li­päivä 4:n hen­gen kave­ri­po­ru­kalle ruo­ki­neen.

Klo 13:15 Samba El Gambo

Kuu­mat ryt­mit, iloi­set värit, hui­keat asut, sekä tai­ta­vaa Sam­ban tans­si­mi­sen rie­mua Kesä­ka­dulla! Tule mukaan kar­ne­vaa­liin ihas­tu­maan, taput­ta­maan ja tans­si­maan yhdessä upean Samba El Gambo tans­si­ryh­män kanssa.

Klo 13:45 Artis­tit Armas ja Mar­lena, Nuo­ri­so­tila Nurkka

Armas ja Mar­lena tar­joaa yhteis­kei­kal­laan tun­nel­moin­tia Nuo­ri­so­tila Nur­kassa. Oulu­lai­nen tuore nai­sar­tisti Mar­lena lumoaa kuun­te­li­jansa kor­kean luo­kan lau­lu­tai­dol­laan ja unii­keilla bii­seil­lään. Raa­he­lais­läh­töi­nen räp­päri Armas puo­les­taan tar­joaa kuun­te­li­joil­leen uniik­kia musiik­kia, joka ammen­taa ins­pi­raa­tionsa omista tun­teista ja koke­muk­sista.

Klo 14:30 ja 17:00 Onnen­nu­me­rot-kisa

Osal­listu kisaan valit­se­malla oma onnen­nu­me­rosi Kesä­ka­dun lat­tialta ja asetu sen päälle sei­so­maan. Pal­kin­toina onnek­kaille lah­ja­kort­teja Val­kean liik­kei­siin!

Klo 16:00 Emil Hall­berg

Kesä­ka­dun lavalla ihas­tut­taa moni­tai­turi Emil Hall­berg, joka on kulu­neena keväänä ihas­tut­ta­nut kat­so­jia muun muassa The Voice of Fin­lan­dissa ja on pit­kän­lin­jan näyt­te­lijä Salk­ka­reissa.

Emil Hall­berg tulee lau­la­maan upeita bii­sejä Kesä­ka­dulle, jonka jäl­keen hänen kans­saan pää­see halu­tes­saan yhteis­ku­viin ja pyy­tä­mään nim­ma­rin.

Klo 18:00 Suuri synt­tä­riar­vonta

Synt­tä­ri­kar­ne­vaa­leissa jär­jes­te­tään joka päivä suuri synt­tä­riar­vonta. Päi­vän aikana synt­tä­riar­von­taan osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvo­taan 200 €:n lah­ja­kortti voit­ta­jan valit­se­maan Val­kean liik­kee­seen tai ravin­to­laan! Lau­an­tain voit­taja jul­kis­te­taan klo 18.00 Kesä­ka­dun lavalla.


Sun­nun­tai 14.4.

Päi­vän aikana Kesä­ka­dulla jaossa ilma­pal­loja ja hat­ta­raa! *

Lisäksi 500 ensim­mäi­selle juus­to­por­tin Pil­li­me­hut! *

*Ilma­pal­loja jaossa klo 11–16 tai niin kauan kuin pal­loja riit­tää. Hat­ta­raa jaossa klo 11:30, 12:30, 14:15 ja 15:30. Pil­li­me­hut jaossa klo 11 alkaen.

Klo 11:15, 12:15, 14:00 ja 15:15 Peh­mo­mas­ko­tit synt­tä­ri­ta­paa­mi­sella

Roihu-Kettu on kut­su­nut jäl­leen mas­kot­tiys­tä­vät kylään Val­ke­aan! Super-Marsu, Roihu Repo­lai­nen, Goey, Onni Orava ja Län­nen­ti­lan Lehmä kokoon­tu­vat Kesä­ka­dulle. Tule tapaa­maan ja hali­maan mas­kot­teja ja nap­paa hei­dän kans­saan yhteis­kuva!

Klo 12:00 ja 13:45 Onnen­nu­me­rot-kisa

Osal­listu kisaan valit­se­malla oma onnen­nu­me­rosi Kesä­ka­dun lat­tialta ja asetu sen päälle sei­so­maan. Pal­kin­toina onnek­kaille lah­ja­kort­teja Val­kean liik­kei­siin!

Klo 13:00 ja 14:30 Tai­kuri Elias Kvistin Tai­kas­how

Oulu­lai­sen tai­kuu­den ammat­ti­lai­sen Elias Kvis­tin läm­min ja koo­mi­nen esi­tys tuo Kesä­ka­dun lavalle posi­tii­vista ener­giaa, joka hät­käh­dyt­tää ja nau­rat­taa kai­ke­ni­käi­siä kat­so­jia! Ter­ve­tu­loa viih­ty­mään!

Klo 16:15 Kark­ki­tyk­kiam­munta

Suuri kark­ki­tykki lau­kais­taan Kesä­ka­dulle klo 16:15. Kark­kien jouk­koon on pii­lo­tettu upea yllä­tys, nimit­täin aito timant­ti­sor­mus! Löy­täjä saa pitää! 💍

Klo 17:00 Suuri synt­tä­riar­vonta

Päi­vän aikana synt­tä­riar­von­taan osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvo­taan 300 €:n lah­ja­kortti voit­ta­jan valit­se­maan Val­kean liik­kee­seen tai ravin­to­laan! Voit­taja jul­kis­te­taan klo 17.00 Kesä­ka­dun lavalla.