Ajankohtaista

Suomipop-festivaalin rannekkeenvaihtopiste Valkean Kesäkadulla

Suo­mi­pop-fes­ti­vaa­lia juh­li­taan jäl­leen Oulun Kuusi­saa­ressa 11.–13.7.2024!

Voit vaih­taa fes­ti­vaa­li­lip­pusi käte­västi ran­nek­kee­seen ennak­koon Suo­mi­po­pin ran­nek­keen­vaih­to­pis­teillä, jotka sijait­se­vat Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla ja Ama­ril­lossa.

Val­kean ran­nek­keen­vaih­to­piste on avoinna fes­ta­ri­vii­kolla:
ti 9.7. — ke 10.7. klo 12.00–16.00
to 11.7. klo 12.00–15.00.

Lisä­tie­toa ennak­ko­ran­nek­keen­vaih­dosta löy­dät täältä.

Kaup­pa­kes­kus Val­keassa etuja Suo­mi­pop-ran­nek­keella tar­joa­vat:

Liik­keet


Mari­mekko

Unikko ‑pai­dat fes­ta­ri­kan­salle Mari­me­kolta!

Erna Unikko ‑paita 70€ (norm. 85€). Väreinä musta-val­koi­nen sekä val­koi­nen-musta.

Fonum

Kaikki tar­vik­keet ‑30%!

Alen­nus kos­kee kaik­kia vali­koi­mas­samme ole­via tar­vik­keita, mm. näy­tön­suo­jat, suo­ja­kuo­ret, latu­rit, lataus­joh­dot, vara­vir­ta­läh­teet yms. Tar­jousta ei voi yhdis­tää mui­hin tar­jouk­siin. Vali­koima voi vaih­della myy­mä­löit­täin. Ter­ve­tu­loa!

Reima

Rei­malta yksi nor­maa­li­hin­tai­nen tuote ‑20% fes­ti­vaa­li­lip­pua/-ran­ne­ketta vas­taan.

Makia

Vii­meis­tele fes­ta­ri­look­kisi yhdessä Makian kanssa!

Kaikki nor­maa­li­hin­tai­set tuot­teet ‑40% festarilippua/rannekketta vas­taan.

Glit­ter

Näyt­tä­mällä festarilipun/rannekkeen saat ‑25% alen­nuk­sen nor­maa­li­hin­tai­sista tuot­teista, kun ostat 2 tai useam­man!

Etu voi­massa vain Val­kean Glit­ter myy­mä­lässä, ei voi yhdis­tää mui­hin alen­nuk­siin.

Ravin­to­lat


Clas­sic Pizza

Pizzan voi­malla fes­ta­reille Clas­sic Pizzan kautta!

Kaikki nor­maa­li­hin­tai­set pizzat ‑20% ja talon vii­ni­pullo 29€ (norm. 45€, rajoi­tettu erä). Edun saat näyt­tä­mällä festarilippua/ranneketta.

Babista

Babista ranuilla ‑annos fes­ta­ri­väelle hin­taan 12€ (norm. 14,90€)!

Her­kul­li­nen annos sisäl­tää rans­ka­lai­sia, salaat­tia, tahi­ni­kas­ti­ketta, sumac-mari­noi­tua puna­si­pu­lia, retii­siä, Babis­tan tomaat­ti­kas­ti­ketta, mini­ja­la­pe­noja, aio­lia ja turk­ki­laista jogurt­tia. Pää­raaka-aineena kana­ke­bab, nau­ta­ke­bab tai vöner. Annos saa­ta­villa myös vegaa­ni­sena.
Babis­tan edun saat näyt­tä­mällä festarilippua/ranneketta + S‑etukorttia.

Etu on voi­massa 11.–14.7.2024.

Pic­nic

Festarilippua/ranneketta näyt­tä­mällä saat ‑20% alen­nuk­sen nor­maa­li­hin­tai­sista tuot­teista!

Etu on hen­ki­lö­koh­tai­nen, eikä sitä voi yhdis­tää mui­hin etui­hin tai tar­jouk­siin. Etu on voi­massa 11.–13.7.2024.

Ter­ve­tu­loa hyö­dyn­tä­mään ran­neke-etuja Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan!

Ajankohtaista